സുഗ്രീവൻ

സുഗ്രീവൻ (ചുവന്ന താടി)

Malayalam

താരേ, താരേശവദനേ ചാരുതരാംഗി

Malayalam

ശ്രീരാമനവമരുൾചെയ്തതു കേട്ടശേഷം
വീരസ്സമേത്യ നിജഗേഹമുടൻ കപീന്ദ്രൻ;
താരാധിപോപമമുഖീം തരുണീം മനോജ്ഞാം
താരാമുവാച മൃദുലസ്മിതശോഭിവക്ത്രാം.

പദം
താരേ, താരേശവദനേ ചാരുതരാംഗി, വല്ലഭേ!
നീരജദളായതാക്ഷി, നാരീരത്നമേ!
ശ്രീരാമനരുളി നിങ്ങൾ നാരിമാരെല്ലാരുംകൂടെ
നാരീമൗലി സീതയോടയോദ്ധ്യയിൽ പോവാൻ
വൈകാതെയതിന്നായ് നിങ്ങളെല്ലാപേരുംകൂടെ
പോകവേണം സാകേതത്തിൽ സീതയാ സാകം

വാനരവീരരിദാനീം കൈയിൽ

Malayalam

ശ്ലോകം:
തദനു പവനപുത്രൻ ചെന്നുപുക്കദ്രിവര്യം
കരമതിൽ വിരവോടും കൊണ്ടുവന്നു മഹാത്മാ
മദനസദൃശരൂപൗ രാഘവൗ സൈനികാശ്ച
വ്യസനരഹിതരായീ മോദമാപുശ്ച സർവേ.

പദം :
വാനരവീരരിദാനീം കൈയിൽ മാനമൊടുല്ക്കകളേന്തി
കൗണപനാഥൻപുരിയേയിപ്പോൾ ചുട്ടുനശിപ്പിക്കേണം
ഗോപുരവാതിലിലെല്ലാമിപ്പോൾ സപദി കപീശ്വരർ ചെന്ന
പുക്കു ദുർമ്മദനാകുമിവന്റെ പുരം ചുട്ടു നശിപ്പിക്കേണം

വാനരരെക്കൊന്നവീരനല്ലോ

Malayalam

വാനരരെക്കൊന്നവീരനല്ലോ
ധീരനല്ലോ മാനമുണ്ടെന്നാകിലിങ്ങടൂക്ക
അല്പരോടല്ലല്ലോ ശൗര്യം വേണ്ടൂ എന്നെക്കണ്ടൂ
ശില്പമായെന്നോടമർ ചെയ്ക നീ

നേരെ നിന്നെയയക്കുമെന്നും

Malayalam

നേരെ നിന്നെയയക്കുമെന്നും കരുതേണ്ടാ
വീരനായ സുഗ്രീവന്‍ ഞാൻ പോരിനണയുന്നു
നാരിയെക്കട്ട കള്ളന്‍ നീ പോരിനായിവന്നാൽ
നേരുവരികയില്ലെന്നു കരുതുക നൂനം

രാവണം പിടിച്ചുപരിഖമതില്‍മറിച്ചു

Malayalam

രാവണം പിടിച്ചുപരിഖമതില്‍മറിച്ചുചൂഡ
ഞാന്‍ പറിച്ച നേരമെങ്ങുപോയി മൂഢനായ നീ
കൊല്ലുവാനുരച്ചനിന്നെ ഇന്നു കൊല്ലുവന്‍ ജവേന
അല്ലയായ്കിലോടിപ്പോക കൌണപാധമ!

ശ്രീരാമചന്ദ്ര രാജൻ

Malayalam
ഇത്ഥം പറഞ്ഞു ദശകണ്ഠദിനേശപുത്രൗ
യുദ്ധം ഭയാനകതരം ബത! ചക്രതുസ്തൗ
ഹൃത്വാദശാസ്യമണിശോഭികിരീടപംക്തിം
ലബ്ധാർത്ഥനായ് രഘുകുലേശമുപേത്യചൊന്നാൻ
 
ശ്രീരാമചന്ദ്ര രാജൻ രാവണൻ മുടികൾ വൈരി-
രാവണനിൻമുന്നിൽ കാഴ്ചയായി വയ്ക്കുന്നേൻ

 

Pages