ശിവൻ

Malayalam

ഭവദാഗമേന മമ

Malayalam

ചരണം 1

ഭവദാഗമേന മമ തോഷം മനസി
പരിചിൽ വളരുന്നു സവിശേഷം ഇപ്പോൾ
ഇവിടെ വരുവാൻ ഭവാനേതൊരഭിലാഷം

പല്ലവി

ജലജ ഭവ കേള്‍ക്ക ഗുണസിന്ധോ

പൂന്തേന്‍ നേര്‍വാണിബാലേ

Malayalam

പൂന്തേന്‍ നേര്‍വാണിബാലേ സുമുഖി വിമുഖിയായെങ്ങു പോകുന്നിദാനീം
സ്വാന്തേ സന്തോഷമേറ്റം തരുവതിനിഹ തേ വന്നു ഞാന്‍ നിന്നിടുമ്പോള്‍
ഞാന്‍ തേ ഭാവം ഗ്രഹിപ്പാന്‍ അവനിസുരമിഷാല്‍ അപ്രിയം ചൊന്നതെല്ലാം
കാന്തേ ഹാ ഹന്ത കോപം കളക മയി തവാഭീഷ്ടമെല്ലാം തരുന്നേന്‍.

Pages