ശിവൻ

Malayalam

ശ്രീരാമചന്ദ്ര! വീര! സീതാനാഥ! കേൾക്ക

Malayalam

ശ്രീരാമചന്ദ്ര! വീര! സീതാനാഥ! കേൾക്ക
പാരീരെഴും പുകഴും ശൗര്യവാരിരാശേ!
നാരായണനായ നീ രാവണവധായ
നീരാളുംമുകിൽ വർണ്ണ! മാനുഷനായതു
കാര്യം സഫലമായി, രാജ്യത്തിൽ നീ ചെന്നു
ധൈര്യാബ്ധേ! ജനനികളേയും കണ്ടു മോദാൽ
അശ്വമേധങ്ങൾ ബഹു ചെയ്ത സൂര്യവംശം സ്വസ്ഥാനേ വച്ചു സ്വർഗ്ഗം പ്രാപിക്കേണം രാമ!
കണ്ടാലും നിന്റെ താതം ദശരഥഭൂപം
തണ്ടാർശരസംകാശ! നീയും സൗമിത്രിയും
തണ്ടാർമാനിനീകാന്ത! അഭിവാദ്യം ചെയ്വിൻ
വണ്ടാർകുഴലിയായ സീതയോടുംകൂടെ

സത്യസ്വരൂപിതന്മായാശക്തികളറിവാൻ

Malayalam

പദം
സത്യസ്വരൂപിതന്‍ മായാശക്തികളറിവാൻ
സിദ്ധന്മാർ വയമപി മുഗ്ദ്ധന്മാരല്ലോ

കഞ്ജനാഭം കലയാഞ്ജനാഭം
അഞ്ജസാ തവ ഭയഭഞ്ജനചതുരം

വിഷ്ണുകരതലരോചിഷ്ണുവാമായുധം
വിഷ്ണുഭക്തവൈരസഹിഷ്ണുവല്ലറിക.

ചെന്താർമാനിനിതന്റെ കാന്തനല്ലാതെ
സന്താപമകറ്റുവാൻ ബന്ധുവാരിഹ തേ?

കേവലാനന്ദരൂപി കേശവൻ നിജപദ-
സേവകജനത്തിനിന്നേവമധീനൻ

 

സരസീരുഹാക്ഷ ജയ മുരമഥന ശൗരേ

Malayalam
നന്ദകാസിനിശിതാശ്രിനിഷ്ക്കരുണസന്ദിതാഖിലഭുജേസുരേ
നിന്ദതി സ്വസുതമിന്ദിരാപതിപദാരവിന്ദ മധുപേ ബലൗ
ഇന്ദ്രമുഖ്യസുരവൃന്ദശശ്വദഭിവന്ദ്യമാന ചരണാംബുജം
ചന്ദ്രമൗലിരഥ സാന്ദ്രമോദമരവിന്ദലോചനമഭാഷത
 
 
സരസീരുഹാക്ഷ ജയ മുരമഥന ശൗരേ!
പരിചിൽ നിൻ വൈഭവം പറയാവതല്ലേ
 
പീനമീനാകാര! പൃഥുലകമഠാകൃതേ!
ദാനവാന്തക! ദിവ്യസിംഹക! വടോ!
 
മുനിരാമ രഘുരാമ! മൃഡയ യദുരാമ മാം
ഘനനീലപശുപാല! കൽക്കിമൂർത്തേ!
 

ബാണമഹാസുര വീര്യഗുണാകര

Malayalam
ബാണമഹാസുര! വീര്യഗുണാകര!
വാണികൾ കേൾക്ക സഖേ!
വാണിഈവല്ലഭ മുഖസുരമാനിത
പാണിസഹസ്ര വിനിർജ്ജിതരിപുകുല
മൃത്യുഞ്ജയനയി ഭവദീയാജ്ഞാ-
കൃത്യപരാജിതനായ് സകുടുംബം
നിത്യവുമീഗോപുരമതു കാത്തുടൻ
പാർത്തിടുന്നതു മൂലമിദാനീം
ചെൽപ്പെഴുമൊരു പുരുഷൻ തവ സമനായ്
മത്ഭവനളലില്ല നിനച്ചാൽ
അല്പേതരഭുജവിക്രമ താവക
മത്ഭുതഭാഗ്യമതെന്തിഹ ചൊൽവൂ
ദൈത്യകുലാധിപ, നമ്മളിലേറ്റാൽ
സത്തുക്കൾ പാരം ഭർതംസിച്ചീടും
ഭൃത്യജനത്തൊടു വൈരമിദാനീം

ചന്ദ്രഹാസമരികുലകമലാകര

Malayalam
ചന്ദ്രഹാസമരികുലകമലാകര
ഇന്ദ്രമുഖവിബുധവിജയചരണം
ഹൃദി നന്ദിപൂണ്ടു തന്നു തേ ദശാനന!
ഉൽസുകമയി മമ നിങ്കലപാരം
ഉത്ഥിതമായതുമൂലം
മത്സരമുള്ള രിപുക്കളെ വെന്നിഹ
വത്സരമനവധി ജീവിച്ചീടുക
സംഗരചതുരത കലരുന്നൊരു
ചതുരംഗബലേന നീ സാകം
തുംഗമോദമോടു വാഴുക ലങ്കയിൽ
മംഗലമിനിയും വരുമിഹ മേലിൽ.
(വീര ദശാസന! വരിക സമീപേ ഭൂരിപരാക്രമജലധേ)

വീര ദശാനന വരിക സമീപേ

Malayalam
വീര ദശാനന! വരിക സമീപേ
ഭൂരിപരാക്രമജലധേ!
പാരമഹോ വിസ്മയമിഹ
നിൻ ഭുജസാരമിതോർത്തകതാരിലിദാനീം
കുണ്ഠേതരമാകുന്നൊരു നിൻ-
ഘനകണ്ഠരവേണ ജനങ്ങൾ
ഇണ്ടലിയന്നിഹ രാവണനെന്നതു-
കൊണ്ടൊരു നാമവുമുണ്ടാമിനിമേൽ
തുഷ്ടോഹം തവ സ്തുതിവചനാലിനി-
യിഷ്ടവരം തരുവൻ ഞാൻ
ദൃഷ്ടചരേ മയിനഹി പുനരപി ബഹു
കഷ്ടദശാനുഭവം ജീവാനാം

പാരാളും കുരുവീര ഹേ ഹരിസഖേ

Malayalam
പാരാളും കുരുവീര ഹേ ഹരിസഖേ ഖേദിക്കൊലാ ചെറ്റുമേ
പോരിന്നേറ്റഥ വേടനായ് തവ ബലം കാണ്മാനഹം ഫൽഗുനാ
സാരം പാശുപതം ശരം ച വരവും കൈക്കൊണ്ടു നീയങ്ങുപോയ്
വൈരീണാം ഹരവും വരുത്തിയവനൗ കീർത്ത്യാ ചിരം വാഴുക
 

ഉത്തിഷ്ഠ തിഷ്ഠ സുകുമാരകളേബരാ

Malayalam
ഉത്തിഷ്ഠ തിഷ്ഠ സുകുമാരകളേബരാ നീ-
യത്തല്പെടായ്ക കുരുവീരകുലപ്രവീര
അത്യർത്ഥമിന്നു തവ ബാഹുബലങ്ങൾ കാണ്മാൻ
ചിത്തേ നിനച്ചു പുനരിത്തൊഴിലിന്നുകാട്ടി
 
തെറ്റെന്നു നിന്നോടു കയർത്തു ഞാനു-
മൂറ്റങ്ങളെല്ലാം പരിചോടറിഞ്ഞു
ഏറ്റം പ്രസാദം തവ തല്ലുകൊണ്ടും
മാറ്റീടുവൻ ഞാനിഹ ലോകദുഃഖം
 

ഇത്ഥം നിവേദ്യ ഗിരിപുത്രീം

Malayalam
ഇത്ഥം നിവേദ്യ ഗിരിപുത്രീം പുനസ്സഖലു മൃത്യുജ്ഞയൻ ത്രിപുരഹന്താ
ഭക്തജനപാലൻ--മുക്തിദസുശീലൻ--
മത്തഗജവക്ത്രമുഖപുത്രരൊടുമദ്രിവര-
പുത്രിയൊടുമെത്രയുമുദാരം
 
ചട്ടറ്റ വമ്പുടയ കാട്ടാളവേഷമൊടു 
കാട്ടിൽ കരേറിയതുനേരം
എട്ടുദിശിയും പരിചിൽ ഞെട്ടിന നിനാദമൊടു 
കാട്ടർകുലമായരിയ ഭൂതം
 
വേട്ടയ്ക്കു വട്ടമിടകൂട്ടിച്ചുഴന്നരിയ 
കാട്ടിന്നകത്തു വടിവോടേ
ഒട്ടൊഴിയെ മൃഗതതിയെ വട്ടമിടയിട്ടുവല-
കെട്ടിവിളിയിട്ടു പരമേശൻ
 

യുക്തമിതു മദനനു മതിമുഖി

Malayalam
യുക്തമിതു മദനനു മതിമുഖി ചതികരുതുകയതിനാൽ
അതിനൊടു സമമിതു ബത പനിമതികുലപതിയല്ലേ
അതവരതതിയുടെ വിഹതിയെ മതിയതിലിതു കരുതി
കൃതതപമൊടു മമ മതിയിലുമിതു കുതുകമൊടുദിതം

Pages