കൈകസി

രാവണന്റെ അമ്മ

Malayalam

നന്ദന മഹാമതേയെന്നുടയ ചിന്തയിൽ

Malayalam

ശ്ലോകം:
ദശമുഖ വചനത്താൽ കിങ്കരർ പോയ  ശേഷം
ദശമുഖ ജനയിത്രീ മാല്യവാനും സമേത്യ
നിശിചര കുലനാശം ഹന്ത ചിന്തിച്ചു ചിത്തേ
നിശിചര വരമേവം ചൊല്ലിനാൻ മുന്നമേതാൻ

പദം:
നന്ദന മഹാമതേയെന്നുടയ ചിന്തയിൽ
സന്തതം വളരുന്നു സന്താപമേറ്റവും
ഹന്ത നീയറിയാതെ ധർമ്മമൊന്നില്ലല്ലോ
എന്തിനായിതു വൃധാ വംശനാശത്തിനായി
ഇനിയെങ്കിലും രാമജായയാം സീതയെ
ഗുണവാരിധേ! വീര നൽകീടുക വേണമേ
മനസി നീ മടിയാതെ നൽകിയില്ലെങ്കിലോ
നൂനമീവംശവും നഷ്ടമാമല്ലോ

ധനപതിതന്നുടെ പൗരുഷമൊന്നും

Malayalam
ധനപതിതന്നുടെ പൗരുഷമൊന്നും
മനസി സഹിക്കുന്നില്ലിതു ദണ്ഡം
മുനിവരനെക്കണ്ടവനാകാശേ
കനിവൊടു പോയതു കണ്ടീലയോ നീ?
ഹൃദയഗതം മമ തനയ ഗുണാലയ, സുനയ,ഗിരം ശൃണു മേ
വിശ്രവസ്സിന്റെ സുതനവനും നീയും
വിശ്രുതനായ് വന്നവൻ നീ ബലഹീനൻ
ശാശ്വതമേവമുള്ള ചിന്തയതിനാലേ
ശാശ്വതമായി മനം തപതി സദാ മേ

മമ തനയ മാ കുരു രോദം ബാല

Malayalam
ആദായ പാണിദ്വിതയേന ബാലം
മാതാ സുതം സാ ഖലു ലാളയന്തീ
ബദ്ധോല്ലസദ്‌ബന്ധുരകുന്തളീകാ
കാന്തം സമീപസ്ഥിതമിത്യവോചത്
 
മമ തനയ, മാ കുരു രോദം ബാല,
മമ തനയ, മാ കുരു രോദം!
അമലകോമളമാം നിൻവദനാംബുജം കാണാ-
നെത്രനാളായി ഞാൻ കൊതിതേടുന്നു?
 
മുനിനാഥ മമ കാന്ത കരുണാനിധേ!
തനയനെ വിരവൊടു കാൺക ഭവാൻ
ജനകനായ് മരുവീടും ഭവാനെത്തന്നെ
കനിവൊടു കടാക്ഷിക്കുന്നധുനാ ബാലൻ

 

താപസപുംഗവ കാന്ത

Malayalam
താപസപുംഗവ കാന്ത, ജയ താവകപദയുഗളം ഞാൻ
താപമകന്നീടുവാനായിഹ സാദരമിന്നു തൊഴുന്നേൻ
ഭർത്തൃസുഖം വനിതാനാം പുനരെത്തുകിലും ജനനത്തെ-ഒരു
പുത്രമുഖം കാണാഞ്ഞാൽ ഭുവി വ്യർത്ഥമിതെന്നറിയേണം
ബുദ്ധിഗുണങ്ങളുമേറി ഭുജശക്തിയുമുളവായീടുന്നൊരു
പുത്രനെ ഇങ്ങു ലഭിപ്പാൻ തവ ചിത്തമതിൽ കൃപവേണം

പാണിം ഗൃഹീത്വാഥസുമാലിപുത്ര്യാ

Malayalam
പാണിം ഗൃഹീത്വാഥസുമാലിപുത്ര്യാ
വാണീശപൗത്രസ്സുതരാം സുഗാത്ര്യാ
രേമേ തയാ സോപി മുനീശ്വരോസൗ
രാമാ തമേവം നിജഗാദ കാന്തം

മുനിനാഥ സുമാലിയാം

Malayalam
മുനിനാഥ! സുമാലിയാം കൗണപവരൻ തന്റെ
തനുജാ ഞാൻ കൈകസി എന്നെന്റെ നാമം
കനിവോടിന്നു തവ പദയുഗളേഭജന-
മനസാ വന്നു ഞാനധുനാ നിൻസവിധേ;
മതിയാകും നീയെൻ പതിയാവാൻ ഉള്ളിൽ
കൊതിയാകുന്നിതു വരികിലേ മതിയാവൂ;
(താപസോത്തമ, നിശമയ മാമകഭാഷിതമിന്നു മുദാ.)