ബാലകനിളകുന്നേരം മേനി തളരുന്നു

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ബാലകനിളകുന്നേരം മേനി തളരുന്നു,
ലീലയല്ലേതുമേ പാരം ബാലേ, മമ താപം