വൈശ്രവണൻ

രാവണന്റെ സഹോദരൻ. ധനികൻ.

Malayalam

നിർമലമാനസരാകും മുനികടെ

Malayalam
നിർമലമാനസരാകും മുനികടെ കർമവിഘാതം ചെയ്തതും ദ്വിജ-
ധർമദാരങ്ങളെയാശു കവർന്നതും
നിർമര്യാദമഹോ സമ്മതമല്ലൊരു നാളുമേവം കുല-
ധർമവിരോധം ചെയ്താൽ യുധി മർമവിഭേദി
വിപാഠ രണം കൊണ്ടു ദുർമദം തീർത്തീടുവൻ ദശാനന

ഉല്ലംഘിത നീതിമതാമുപകാരമേവ

Malayalam
തദനു തദനുജാതജാതവേദ-
സ്യധികരണാസഹനോരുഹേതിജാലേ
ജ്വലതി രണമുപേത്യ തദ്രിപൂണാം
സ നിധനദോ ധനദോ ജഗാദ വാചം
 
 
ഉല്ലംഘിത നീതിമതാമുപകാരമേവ വൈരം
ഇല്ലെങ്കിലുമിന്നു ഫലം തവ
നല്ലതു ചൊന്നതിനാൽ ദശാനന
ചൊല്ലുള്ള സത്തുക്കൾക്കല്ലൽ വളർത്തുക
നല്ലതിനായ് വരുമോ അതു-
കൊള്ളരുതെന്നുരചെയ്കയാലേ വൈരം
ഉള്ളിലുറച്ചു നീയും തെല്ലും മടിയാതെ
പോരിനടുത്തതു നല്ലതിനല്ല ദൃഢം യുധി-
നില്ലുനില്ലെടാ നീയിനിയില്ലിനിയെന്നൊരു

ജയ ജയ മഹാമുനേ ജലജഭവ നന്ദന

Malayalam
ഉദ്യച്ചാരു ശശാങ്ക ശംഖധവള പ്രൗഢപ്രഭാഭാസുരം
ശബ്ദബ്രഹ്മമയീം ദധാന മനഘം വീണാം കരാംഭോരുഹേ
ദൃഷ്ട്വാ സ്വാലയമാഗതം മുനിവരം ശ്രീ നാരദംചൈകദാ
തുഷ്ടാന്തഃകരണഃ പ്രണമ്യ ധനദോ ഭാഷാം ബഭാഷേ തദാ
 
 
ജയ ജയ മഹാമുനേ ജലജ ഭവ നന്ദന
സ്വയമിഹ സമാഗമേ സംഗതിയുമെന്തഹോ
ഭൂരിമോഹ ജാലമിഹ ദൂരവേയകന്നു മേ
സൂര്യലോകേ തിമിര പൂരമെന്നപോലെ
കുണ്ഠനായീടും ദശ- കണ്ഠ ദുർന്നയങ്ങളെക്കൊണ്ടു
ഞാനുമത്ര ശിതി- കണ്ഠ സന്നിധൗ പോന്നേൻ.
ഘോരമാം തപസ്സുകൊണ്ടു ആരാധിച്ചു വിധിയെ

മാനിനിമാർകുലമണേ മാമക ജായേ

Malayalam
കാലേ കാലാഗുരുശ്യാമള ബഹളതമഃ കാളകൂടം കരാഗ്രൈഃ
പ്രാലേയാംശൗ നിപീയോരസി നിഹിതപദേ നീലകണ്ഠോപമാനേ
കൽഹാരോദ്യന്മധൂളി പരിമളപവനാമോദിതോപാന്ത ഭൂമൗ
രേമേ രാമാസമേതസ്സുരതരു ജടിലാരാമദേശേ ധനേശഃ
 
 
മാനിനിമാർകുലമണേ മാമക ജായേ
മാനിതഗുണശരണേ
സൂനശരരസനിദാനമാമിദമസമാന- മതിമൃദുല പവനമുപവനം.
കൽഹാരവാപിയിൽനിന്നു – നല്ല കല്ലോലമാല പരന്നു
മെല്ലവെ ഹന്ത വരുന്നു കാൺക – മാനസേ മോദമിയന്നു
മുല്ല വിശിഖരസസാരമേ- മൃദുതര കോകിലവാണി മമ വല്ലഭേ

പുറപ്പാട്

Malayalam
നിത്യം ശ്രീനീലകണ്ഠാർച്ചന നിരതമതിസ്സിദ്ധ വിദ്യാധരാണാ-
മുത്തംസീഭൂത പാദാംബുജ യുഗളരുചിഃ ശ്രീനിവാസൈക ധാമ
അത്യന്തം ശംഖപത്മാദിഭിരനുപമിതൈസ്സാദരം സേവ്യമാനോ
വിഷ്വക് സേനാഭിഗുപ്തേ നിജനഗരവരേ രാജരാജോ രരാജ
 
 
പുണ്യജന കുമുദിനീ- പൂർണ്ണചന്ദ്രലീലൻ
പുണ്യശാലി ശിഖാമണി ഭൂരിമോദമോടെ,
പാർവ്വതീവല്ലഭൻ തന്റെ പാദസേവകൊണ്ടു,
സാർവ്വഭൗമ വിഭവേന സർവ്വകിന്നരാണാം,
സോദരനാം രാവണന്റെ ദുർന്നയങ്ങളെല്ലാം
സാദരം നിനച്ചു ചിത്തേ സാധുതരശീലൻ.

താത ജയ മുനിനാഥ ജയ

Malayalam
അഥാത്മജോ വിശ്രവസഃ പ്രതാപീ
യാതാത്മനോ ലബ്ധവരോബ്ജയോനേഃ
സതാം‌മതോ വൈശ്രവണസ്സമേത്യ
സ താതമിത്യാഹ വചഃ പ്രണമ്യ
 
 
താത, ജയ, മുനിനാഥ ജയ, സർവഭൂതകൃപാനിലയ!
തവ പാദസരോജയുഗം തൊഴുതീടുന്നേൻ ആദരപൂർവമിപ്പോൾ
ധാതാവു വേണ്ടുംവരങ്ങൾ നൽകി ജഗദാധാരനായ്‌മേവീടും മമ
വാസമായ്‌വേണ്ടതെവിടെയെന്നുള്ളതും സാദരം ചൊൽക ഭവാൻ