ചോരനെപ്പോലെ മിണ്ടാതെ

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കുസുമാന്യപഹർത്തുമുദ്യതന്തം
കുരുവര്യം കുധിയഃ കുബേരഭൃത്യാഃ
കുതുകാത്സമുപേത്യ യോദ്ധുകാമാഃ
കുസൃതിജ്ഞാഃ പരിഭാഷിണോ ന്യരുന്ധൻ
 

ചോരനെപ്പോലെ മിണ്ടാതെ
കണ്ടുടനാരെടാ വന്നു പൂവറുക്കുന്നു
 

അർത്ഥം: 

ശ്ലോകം:- പുഷ്പങ്ങളെ അറുക്കുവാനായി വന്ന ഭീമന്റെ സമീപം വന്ന് യുദ്ധാക്രാന്തനായി കുബേരഭൃത്യന്മാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. 

പദം:- കള്ളനെ പോലെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ വന്ന് ആരാണ് പൂവറുക്കുന്നത്?

 

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

കുബേരന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ പദം.