കല്യാണസൌഗന്ധികം

കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാൻ രചിച്ചത്.

Malayalam

ഉദ്ധതവാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചീടായ്ക

Malayalam
ഉദ്ധതവാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചീടായ്ക
യുദ്ധത്തിനായിനടിച്ചുവന്നാലും
പാർത്തലം തന്നിലമർത്തിടും നിന്നെ
മാർത്താണ്ഡജാലയേ ചേർത്തീടുവൻ ഞാൻ
ഉഗ്രത ചേർന്നീടുമീ ഗദകൊണ്ടുഞാൻ
നിഗ്രഹിച്ചീടുവനഗ്രേവന്നീടുകിൽ
ആർത്തടിയ്ക്കുന്ന നീ പാർത്തിരിക്കെത്തന്നെ
ആർത്തവം കൊണ്ട് പോമാർത്തികൂടാതെ ഞാൻ
 
തിരശ്ശീല

എന്തിഹ വന്നതെടാ നിശാചര

Malayalam
ഇതിവദന്നാസി ചർമ്മധരോരുഷാ
പ്രതിപദം ധരണീം പരികമ്പയൻ
മതിമതാം വരമാശു മരുത്സുതം
മഥിതുമാപതദാഹവലോലുപഃ
 
എന്തിഹ വന്നതെടാ നിശാചര എന്തിഹ വന്നതെടാ
ചിന്തയിലുള്ളൊരഹന്തകൾകൊണ്ടു
കൃതാന്തപുരത്തിനു യാത്രയായി നീ
പോക വൈകാതെ നീ പൊയ്കയിൽ നിന്നിഹ
പാകാരിതാൻ പോലും പോകുമാറില്ലത്രേ

 

കൽഹാരങ്ങൾ തൊടായ്കെടാ

Malayalam
കൽഹാരങ്ങൾ തൊടായ്കെടാ നിന്നെ
കൊല്ലുന്നില്ല ഭയപ്പെടവേണ്ട
കഷ്ടവാക്കുകൾ ചൊല്ലുന്നതിന്നൊരു
മുഷ്ടിപോലും സഹിക്കാത്ത കൂട്ടം
പുഷ്ടിയുള്ളോരു നിന്റെ ശരീരം
മൃഷ്ടമായി ഞങ്ങളഷ്ടികഴിക്കും

വാടാ പോരിന്നായി വൈകാതെ

Malayalam
അത്യുദാരമതിരാഹവമദ്ധ്യേ
ശത്രുസൈന്യമഭിഭൂയസഭൂയഃ
ഉത്തരമാനികുസുമാനി ചഗൃഹ്ണ-
ന്നുത്തതാരസരസസ്തരസാസാ

നിശമ്യ പൌലസ്ത്യനിദേശകാരിണാം
നിശാചരാണാം രുദിതം രുഷാന്വിതഃ
രുശന്നഥ ക്രോധവശസ്സമേയിവാ-
നശാന്തധീരക്ഷ ഇവാനിലാത്മജം
 
വാടാ പോരിന്നായി വൈകാതെ മാനുഷാധമ
ആടലകന്നു നിശാടകുലത്തൊടു

കൂടാ നരാധമ കപടപടുത്വം
നക്തഞ്ചരരുടെ ഭുക്തിക്കുള്ളൊരു
മർത്ത്യൻ വരവിതു ചിത്രമിദാനീം
 
രാത്രിഞ്ചരരെയമർത്തുതിമിർത്തൊരു
മർത്ത്യ നിനക്കൊരു മൃത്യുസമൻ ഞാൻ

Pages