ദക്ഷനെന്ന ദുര്‍മ്മദം

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ദക്ഷനെന്ന ദുര്‍മ്മദം  തീര്‍ത്തീടുവ-
നിക്ഷണേന താവകം.
പക്ഷമറ്റ മലപോലെ നിന്റെ ദേഹം
പക്ഷിസമുദയഭക്ഷണത്തിന-
രക്ഷണേന രണക്ഷിതിയില്‍ വീഴും.
അർത്ഥം: 

സമർത്ഥനാണെന്ന അഹങ്കാരം ഇപ്പോൾത്തന്നെ തീർക്കുന്നുണ്ട്. ചിറകൊടിഞ്ഞ മലപോലെ നിന്റെ ശരീരം ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വീണ് പക്ഷികൾക്ക് ഭക്ഷണമായിത്തീരും