കീചകൻ

കീചകൻ (കത്തി)

Malayalam

ആരെടാ ഭയം വെടിഞ്ഞു

Malayalam

ആരെടാ ഭയം വെടിഞ്ഞു വീരനാകുമെന്നൊടിന്നു
പോരിനായി നിശയിൽ വന്നു നേരിടുന്നതോർത്തിടാതെ?
ചോരനായ നിന്നെയിന്നു ഘോരമാം മദീയ ബാഹു-
സാര പാവകന്റെ ജഠരപൂരണായ ചെയ്തിടും

കണ്ടിവാർ കുഴലീ

Malayalam

ഇത്ഥം വാതത്മജാതസ്സദയമനുനയൻ ആത്മകാന്താം നിശാന്താം
നീത്വാ പശ്ചാദ്ദിനാന്തേ തമസി തമഹിതം പ്രത്യവേക്ഷ്യാധ്യവാത്സീത്
നൃത്താഗാരം മൃഗാരിര്‍ദ്വിപമിവ നിഭൃതം സൂതസൂനുര്‍ന്നിദേശാത്
കൃഷ്ണാകാമാന്തകാനാം തദനു തദുപഗമ്യാത്തമോദം ജഗാദ‍.
ചരണം1:
കണ്ടിവാര്‍ കുഴലീ എന്നെ കണ്ടീലയോ ബാലേ?
മിണ്ടീടാഞ്ഞതെന്തേ നിദ്രപൂണ്ടീടുകകൊണ്ടോ?
ചരണം2
പ്രേമകോപം പൂണ്ടു മയി കാമിനി വാഴുകയോ?
കാമകേളി ചെയ്‌വതിന്നു താമസിച്ചീടൊല്ലാ.
ചരണം3
വല്ലാതെ ഞാന്‍ ചെയ്ത പിഴയെല്ലാം സഹിക്ക നീ.
സല്ലാപം ചെയ്തീടുകെന്നോടുല്ലാസേന സുദതീ!
ചരണം4

ദക്ഷനെന്ന ദുര്‍മ്മദം

Malayalam
ദക്ഷനെന്ന ദുര്‍മ്മദം  തീര്‍ത്തീടുവ-
നിക്ഷണേന താവകം.
പക്ഷമറ്റ മലപോലെ നിന്റെ ദേഹം
പക്ഷിസമുദയഭക്ഷണത്തിന-
രക്ഷണേന രണക്ഷിതിയില്‍ വീഴും.

യാതുധാനകീടക

Malayalam
യാതുധാനകീടക ഭയമെനി-
ക്കേതുമുള്ളിലില്ലെടാ
വീതശങ്കമിഹ പോരിലിന്നു നിന്നെ
പ്രേതനാഥനികേതനത്തിനു
ദൂതനാക്കുവാനില്ല സംശയം
 
പല്ലവി:
ഏഹി മൂഢമതേ വീരനെങ്കിലേഹി മൂഢമതേ

ഹരിണാക്ഷീ ജന

Malayalam

സഭാജനവിലോചനൈസ്സമനിപീതരൂപാമൃതാം
സ ഭാജനകരാംബുജാം സവിധമാഗതാം പാര്‍ഷതീം
സഭാജനപുരസ്സരം‍ സമുപസൃത്യ സൂതാത്മജ:
സ ഭാജനമഥോ മുദാം സരസമേവമൂചേ വച:

പല്ലവി:
ഹരിണാക്ഷീജനമൌലിമണേ നീ
അരികില്‍ വരിക മാലിനീ

അനുപല്ലവി:
തരുണീ നിന്നുടയ സഞ്ചാരദൂനതര-
ചരണനളിനപരിചരണപരന്‍ ഞാന്‍

ചരണം1:
ധന്യേ മാലിനീ നീ മമ സദനേ
താനേ വന്നതിനാല്‍ ശശിവദനേ
മന്യേ മാമതി ധന്യം ഭുവനേ
മദകളകളഹംസാഞ്ചിതഗമനേ

സോദരീ രാജ്ഞീ

Malayalam

കൃശോദരീം താമിതി ഭാഷമാണാം
സ്വസോദരീ ശാസനതോ വിധേയാം
വിധാതു കാമോ വിഗതത്രപോസൌ
ജഗാദ താം സൂതസുത: സുദേഷ്ണാം

ചരണം1:
സോദരി രാജ്ഞീമൌലിമാലികേ താവകം
പാദപങ്കജമിതാ വണങ്ങുന്നേൻ
ചരണം2:
സുന്ദരീമണിയാകും മാലിനീമൂലമായി
കന്ദര്‍പ്പനാലേ ഞാനോ ജിതനായി
ചരണം3:
പലനാളുമഭിലാഷം പറഞ്ഞിട്ടുമവള്‍ മനം
ശിലപോലെ മഹാരൂക്ഷം ശിവശിവ‍