ചണ്‌ഡയാകും നിന്റെ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ചണ്‌ഡയാകും നിന്റെ നെഞ്ചു ഭേദിച്ചിപ്പോഴേ

ദണ്‌ഡധരനു നല്‌കുവാനയയ്‌ക്കുന്നേന്‍ ബാണം

 
 

യുദ്ധം - ബാണമെയ്‌തു വധിയ്‌ക്കുന്നു

തിരശ്ശീല