എന്നുടെ മെയ്യില്‍

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

എന്നുടെ മെയ്യില്‍ കണകളെയ്യും നിങ്ങളെ

കൊന്നു തിന്നീടുന്നതുണ്ടു ചെറ്റും വൈകിടാതെ ഞാന്‍