അൽപ്പനായ രാജന്യകുമാര

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അൽപനായ രാജന്യകുമാര നീയെവിടെ

ഇപ്പോള്‍ പോവാനായി മാര്‍ഗ്ഗം ചോദിച്ചതു ചൊല്‍ക

 
അർത്ഥം: 
നിസ്സാരനായ രാജകുമാരാ, നീ ഇപ്പോള്‍ എവിടെ പോകാനുള്ള വഴിയാണ് ചോദിച്ചത്? പറയുക. (നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ല എന്ന് വ്യഗ്യം.)
 
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഇപ്പോള്‍ പോവാനായി മാര്‍ഗ്ഗം എന്നത് ഇപ്പോള്‍ പോവാനായി മാര്‍ഗ്ഗത്തെ എന്നും പാഠഭേദമുണ്ട്. രണ്ടും പാടാറുണ്ട്.