പരശുരാമൻ

പരശുരാമൻ (മഹർഷി)

Malayalam

നിന്നോടിളപ്പെട്ടതിനാലിന്നെനിയ്‌ക്കില്ല

Malayalam

നിന്നോടിളപ്പെട്ടതിനാലിന്നെനിയ്‌ക്കില്ലവമാനം
മന്നവ തപസ്സു ചെയ്‌വാനിന്നി ഞാന്‍ പോകുന്നു രാമ

Pages