സംവിജന്തീ നിജകരലസച്ചാമരാൽ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
സംവിജന്തീ നിജകരലസച്ചാമരാൽ ക്ഷ്മാമരാഗ്ര്യം
വിശ്രാന്തേസ്മിൻ പരമ സുഖ പാഥോധി മദ്ധ്യേ നിമഗ്നേ
ലക്ഷ്മീരേഷാ ദയിത വിരഹാശങ്കിനീ കാന്തമുഷ്ടീം
രുന്ധാനാ തം നരക മഥനം വ്യാഹരന്മോഹനാംഗീ
അർത്ഥം: 

ആ രുക്മിണിദേവി തന്റെ കയ്യിലെടുത്ത ചാമരത്തെക്കൊണ്ടുള്ള വീശിനാൽ ആ ബ്രാഹ്മണൻ പരമാനന്ദക്കടലിൽ മുഗ്ങ്നി വിശ്രാന്തികൊള്ളുന്ന ആ സമയത്ത്, ഭർത്താവിനെപ്പിരിയേണ്ടിവരുമെന്നു ശങ്കിച്ചവളായ ആ മോഹനരൂപി ഭർത്താവിന്റെ കൈകൾ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് നരകനാശകനായ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു.