കുചേലവൃത്തം

Malayalam

സരസിജവിലോചന ശൃണു

Malayalam
സരസിജവിലോചന ശൃണു ഗിരമുദാരാം
വിരവിനോടു കാൺക നീ വിധുമുദിതശോഭം
ചന്ദ്രികാച്ഛാദിതം വിപിനമിതു മോഹനം
കുന്ദശരകീത്തിയുടെ വൃന്ദമിതു നൂനും
ഗണികാദികൾ പൂത്തു ഗളിതമധവോധുനാ
ഗണികമാർ പോലെ ബത വിലസുന്നു പാരം
സൂനങ്ങളിൽ ഭ്രമര ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു
മീനധ്വജന്റെ ജയ ശംഖരവമെന്നപോലെ
 
കാമനിഹ പൂങ്കണകൾ വാമതയോടസ്മാസു
പ്രേമരഹിതം സപദി തൂകുന്നു രമണ!
മധുരാധരം തന്നു രതിനടനമാടുവാൻ
മാധവ! ഗമിക്ക നാം മലർകലിത ശയ്യയിൽ

നല്ലാരിൽമണിമാരേ സല്ലാപം കേൾക്ക

Malayalam
മന്ദാരദ്രുമസിന്ദുവാരഗണികാ ഗോവിന്ദിനീനീലികാ-
കുന്ദാശോകവനോദ്ഭവാദിലതികാ സൂനാളിരാരാജിതാം
മന്ദം നിഷ്കുടവീഥികാം സുരഭിലാമാസാദ്യ പൂർവ്വാചലേ
ചന്ദ്രം പൂർണ്ണമുദീക്ഷ്യ വാചമവദദ്ദാരാൻ സ ദാമോദരഃ
 
നല്ലാരിൽമണിമാരേ! സല്ലാപം കേൾക്ക നിങ്ങൾ
ഉല്ലാസേന സവിധേ മെല്ലവേ വന്നീടുവിൻ
നല്ല വസന്തകാലമല്ലയോ വിലസുന്നു
മല്ലീശരാരാധനമല്ലേ നമുക്കിചിതം?
 
ജാതിമാഗധീമുഖ നൂതനപൂലതികാ-
ജാതികൾ പൂത്തു സൂനമധുമാരി ചൊരിയുന്നു
സാദമേകുന്ന മന്ദവാതവും പുഷ്പവാടീ-

രംഗം 7 കുചേലവസതി

Malayalam

കുചേല പത്നി തോഴിമാരോട് പറയുന്നതായിട്ടാണ് ഈ രംഗം. പതിവില്ല ഈ രംഗവും.
വിപ്രാംഗനയുടെ പദവും അതിനുള്ള സഖിയുടെ ഈ മറുപടി പദവും ആലമ്പിള്ളിൽ കേശവപ്പിള്ള അവർകൾ എഴുതിയതാണെന്ന് 101 ആട്ടക്കഥകളിൽ കാണുന്നു. അതിനാൽ പ്രക്ഷിപ്തം ആയിരിക്കും.

Pages