രുഗ്മിണി

രുഗ്മിണി (സ്ത്രീ വേഷം)

Malayalam

വാരിജലോചന! വചനം മേ

Malayalam

വാരിജലോചന! വചനം മേ ശൃണു നീ
വീര! നിൻ വിരഹം ഞാൻ വിഷഹേ കഥമിദാനീം
ചന്ദ്രവദന നീയും സാനന്ദമിന്നു മമ
പന്തൊക്കും കുളുർകൊങ്ക പുണർന്നു മരുവേണം
ചെന്താർബാണനുമെന്നിൽ ചെമ്മേ വാമനാകുന്നു
കമ്രതരരൂപ ഹേ കാന്ത കരുണാരാശേ!
താമ്രപല്ലവാധരരസമിന്നു തരിക
താമ്രചൂഡതതിയും കൂജനം ചെയ്യുന്നഹോ!
ദിനമണിരുചി മന്ദം ദിശി ദിശി വിലസുന്നു
മനസി മേ വളരുന്നു മാധവ താപം
കനിവോടു പരിരംഭം കണവ! നീ ചെയ്തീടണം.

വല്ലഭ മമ സോദരൻ തന്നെ ഭവാനിന്നു

Malayalam
ജഗാദ മന്ദം ഗജരാജഗാമിനി
ഗതാ മുകുന്ദസ്യ പദാരവിന്ദം
സ്വസോദരം പ്രാപ്തദരം ദരോദരീ
മോക്തും ശുചാ മേചകചാരുകുന്തളാ
 
 
വല്ലഭ! മമ സോദരൻ തന്നെ ഭവാനിന്നു
കൊല്ലരുതേ കരുണാവാരിധേ
മല്ലലോചന നിന്നുടെ പാദാംബുജം
അല്ലലകലുവാൻ കൈതൊഴുന്നേൻ.
ചില്പുരുഷ! നിന്നുടെ പ്രഭാവം പാർത്തുകണ്ടാൽ
അല്പനാകുമിവൻ അറിയുമോ
ചിന്മയാകൃതേ നീയിന്നിവനെ ഹനിക്കിലോ
എന്മൂലമെന്നു വന്നീടുമല്ലൊ.
എങ്കലൊരു കരുണയുണ്ടെങ്കിലിവനെ

മന്ദമന്ദമരവിന്ദ സുന്ദര

Malayalam
മന്ദമന്ദമരവിന്ദ സുന്ദര ദൃശം ഗിരീന്ദ്ര ദുഹിതുഃ പദാൽ
ഇന്ദിരാമിവ കരാഞ്ജലാഞ്ജിത മരന്ദസാന്ദ്ര വരമാലികാം
കുന്ദബാണ വിയശ്രിയം നൃപതിവൃന്ദമദ്ധ്യേമുപസംഗതാം
സ്യന്ദനം സമധിരോപൃതാം സമഭിനന്ദയാൽ സ മധുസൂദനഃ

ചഞ്ചലാക്ഷീമാരണിയും മൌലീമാല വന്നു

Malayalam
കർണ്ണാലങ്കാര ഹീരാങ്കുരരുചിരരുചിപ്രോല്ലസദ്വക്ത്രപത്മാ
വ്യാവത്ഗത്പാദയുഗ്മ ക്വണിത മണിതുലാകോടിവാചാലവീഥീ
ബിഭ്രാണാ കങ്കണാളീ ജ്വലദനലകന ദ്രത്നകാന്താം സഭാന്താം
തന്വീ രാജന്യപാളീ ഹൃദയ കമലിനീ രാജഹംസീ വിവേശ
 
 
ചഞ്ചലാക്ഷീമാരണിയും മൌലീമാല വന്നു
പഞ്ചബാണന്‍ തന്റെ ചാപവല്ലിപോലെ
പുഞ്ചിരി ചന്ദ്രിക കണ്ടു കാമുകന്മാര്‍ തന്റെ
നെഞ്ജിലാനന്ദാംബുധി വളര്‍ന്നു പാരം
(മഞ്ജുള മഞ്ജീരനാദം കേട്ടു കേളിഹംസീ

ഭൂമീസുരവര വന്ദേ ഭൂരി കൃപാനിധേ

Malayalam
ഇതി ബഹുവിലപ്യൈഷാ ഭൂഷാവിശേഷ പരാങ്ങ്മുഖീ 
കമപി ധരണിദേവം ദേവീകൃപാകുല ചേതസം
സപദിസവിധം നീത്വാ നത്വാ തദീയ പദാംബുജം
പ്രമദകരിണീയാനാ ദീനാ ജഗാദ മനോഗതം
 
 
ഭൂമീസുരവര വന്ദേ ഭൂരി കൃപാനിധേ             
സാമോദം നിന്‍ പാദാംബുജം സാദരം പാഹിമാം            
നിന്നുടെ പാദപങ്കജം എന്നിയേ മമ പാർത്താൽ
അന്യമൊരു ഗതി നഹി മാന്യ ഗുണരാശെ
ശൈശവം തുടങ്ങി ഞാനും ആശയേ ഉറച്ചു
കേശവന്‍ നാഥനെന്നല്ലോ കേവലം വാഴുന്നു
എന്നേയഹോ ചേദിപനു തന്നെ നല്കീടുവാൻ

ദൈവമേ എന്തിനി ചെയ്‌വതിന്നധുനാ

Malayalam
പ്രദാനം ചേദീനാം പ്രഭവിതുരിതി പ്രേമപരയാ
കയാചിത് പ്രോക്താ സാ രഹസി നിജസഖ്യാ വിധുമുഖീ
പ്രസര്‍പ്പന്‍ ബാഷ്പാംഭസ്നപിതകുചകുംഭാതിവിവശാ
സ്മരന്തീ ഗോവിന്ദം വ്യലപദധികം തീവ്രരുജയാ
 
 
രുഗ്മിണി ആത്മഗതം
ദൈവമേ എന്തിനി ചെയ്‌വതിന്നധുനാ
ഏവം വരുമെന്നതു ചിന്ത ചെയ്തീലഹോ        
ദേവകീ നന്ദനന്‍ ജീവനാഥനെന്നു 
ഭാവിച്ചിരുന്നു ശിശുഭാവേപി ഞാനഹോ         
അന്തരംഗേ മമ സന്തതം വാഴുന്ന 
കാന്തന്‍ മമ താന്തതാം ഹന്ത കഥം അറിയാഞ്ഞു   

സരസിജവിലോചന ശൃണു

Malayalam
സരസിജവിലോചന ശൃണു ഗിരമുദാരാം
വിരവിനോടു കാൺക നീ വിധുമുദിതശോഭം
ചന്ദ്രികാച്ഛാദിതം വിപിനമിതു മോഹനം
കുന്ദശരകീത്തിയുടെ വൃന്ദമിതു നൂനും
ഗണികാദികൾ പൂത്തു ഗളിതമധവോധുനാ
ഗണികമാർ പോലെ ബത വിലസുന്നു പാരം
സൂനങ്ങളിൽ ഭ്രമര ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു
മീനധ്വജന്റെ ജയ ശംഖരവമെന്നപോലെ
 
കാമനിഹ പൂങ്കണകൾ വാമതയോടസ്മാസു
പ്രേമരഹിതം സപദി തൂകുന്നു രമണ!
മധുരാധരം തന്നു രതിനടനമാടുവാൻ
മാധവ! ഗമിക്ക നാം മലർകലിത ശയ്യയിൽ

സാരസനേത്രാ പോരുമേ

Malayalam
സാരസനേത്രാ പോരുമേ കുചിപിടകം
പാരാതശിച്ചതദ്യ നീ
കാരുണ്യലവം മയി തീരെയില്ലെന്നതും
നേരെ ബോധമിതെത്രയും മാമക നാഥ
 
ഉദ്വാഹദിനം തുടങ്ങി വേർപിരിയാതെ
ചൈദ്യമഥന ! നിന്നോടും
സ്വൈര്യം വാണീടുമെന്നെ നീ മാനസതാരിൽ
കാരുണ്യനിധേ ! മറന്നോ മാമകനാഥാ
 
വാണീയമതിക്രമിച്ചു ഏകമുഷ്ടിയാൽ
നാണീയമല്ലേ ഭോജനം
വാണീവരാദിവിനുത നിന്നോടു കൂടി
വാണീടവേണം മാമക നാഥാ
 
വൃദ്ധനാം ധരാദേവന്റെ സാദ്ധ്വീമണിക്കു

Pages