പരവശഭാവമിതെന്തു

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
പരവശഭാവമിതെന്തു പൃഥാസുത!
പറയുക കിം പണയം?
അർത്ഥം: 

ക്ഷീണഭാവം എന്താണ് കുന്തീസുതാ? പറയുക എന്താണ് പണയം?