ദുര്യോധനൻ

ദുര്യോധനൻ

Malayalam

പാടവം നടിച്ചേവം മൂഢന്മാരേ

Malayalam
പാടവം നടിച്ചേവം മൂഢന്മാരേ, ചൊന്നെന്നാൽ
ഈടെഴുന്നോരു വിപാടമേറ്റു പരമാടലിന്നു തേടും
 
വിരുതു പാടും വിരവൊടോടും വിനകൾ കൂടും
പോക നിങ്ങൾക്കു നല്ലു ചാകാതെ ദുർമ്മതേ!

അരുതരുതംഗനരാധിപസുമതേ

Malayalam
അരുതരുതംഗനരാധിപസുമതേ! സുരനദിമകനൊടു വൈരമിദാനീം
കരുതുകിലിതു ബത വീരന്മാരേ! പരപരിഹാസനിദാനമതല്ലോ!
 
ഗിരമിതു കേൾപ്പിൻ മേ സുരതടിനീസുത!
ധീര കർണ്ണ! ഗിരമിതു കേൾപ്പിൻ

സൂര്യനന്ദന ഹേ മൽസഖേ

Malayalam
പ്രസ്ഥാപ്യ ദുര്യോധന ഏവമുക്ത്വാ
യുദ്ധപ്രിയം താപസപുംഗവം തം
ആത്താനുരോഷോ രവിനന്ദനാദ്യാ-
നിത്യാബഭാഷേ നിജമിത്രവർഗ്ഗാൻ
 
സൂര്യനന്ദന! ഹേ മൽസഖേ! കേൾക്ക, വീര്യവാരിനിധേ!
ശൗര്യവാരിനിധിയാകുമെന്നുടയ
 
വീര്യമാശു കരുതാതെ ദർപ്പമൊടും,
വീരരായിമരുവും നമ്മോടാഹന്ത പോരിനിന്നു തരസാ
 
വൈരികളോരാതെ നേരേ തുനിഞ്ഞുപോൽ
പാരമതോർക്കിലുൾത്താരിങ്കലത്ഭുതം

 

മാമുനിമാർമൗലിമണേ

Malayalam
മാമുനിമാർമൗലിമണേ! മാമകവിക്രമാധിക്യാ-
ലാമയമോടരിസഞ്ചയം കാടുകൾതോറും
 
താമസിപ്പതോർത്തു കാൺകിലോ,
പൊർവതിനൊരുമയിലിഹ ഭുവി വരുവതി-
നൊരു വിരുതൻ നഹി കരുതുക സുമതേ!
 
ദുർമ്മതികളവർക്കു ഞാൻ ധർമ്മരാജാലയം തന്നെ
ശർമ്മമോടിരിപ്പതിനഹോ നൽകു‌വൻ
 
ശീഘ്രം ദുർമ്മദമടക്കിയീ നൃപൻ
ഉടമയോടടലതിലടിമുടി പൊടിപെടു-
മുടനുടനടിയിടിപടുതയിലേറ്റവർ
 
ചൊൽപ്പെങ്ങും സമുദ്രമേഴും കെൽപ്പോടു കടന്നവനൊ-
രൽപ്പസരിത്തിനെക്കടപ്പാനൽപ്പവും ഭീതി
 

ദേവതാപസ മഹാത്മൻ

Malayalam
ദേവതാപസ! മഹാത്മൻ! താവകപാദാബ്ജയുഗ്മം
കേവലം ഞാൻ ഗുണാംബുധേ, സാവധാനം വണങ്ങുന്നേൻ
 
നിന്തിരുവടിയെയിപ്പോളന്തികേ കാൺകയാലെന്റെ
അന്തരംഗേ മഹാമോദം അന്തമില്ലാതുദിക്കുന്നു
 
എന്നോട് തുല്യതകോലും ഉന്നതവിക്രമന്മാരായ്
മന്നിലെന്നല്ലിത്രിലോകം തന്നിലുമിന്നേവനുള്ളൂ?
 
വീരനാമെൻസൂനുനാ ഞാൻ സാരസാക്ഷി സുന്ദരിയെ
സ്വൈരമായ് വേളിചെയ്യിപ്പാൻ ദ്വാരകയ്ക്കു പോയീടുന്നു
 
എങ്ങുനിന്നിങ്ങെഴുന്നള്ളി മംഗലമോടിതുകാലം
ഇങ്ങു വന്നകാരണവും ഭംഗിയോടിന്നരുൾ ചെയ്ക

ധീരവരവിക്രമസഖേ രവിതനയ

Malayalam
ധീരവരവിക്രമസഖേ, രവിതനയ, ഭൂരികൃപഭീഷ്മശകുനേ!
സീരധരദേശികപ്രേരിതനിവൻ തന്ന
ചാരുതരപത്രമതിസാരമിതു കണ്ടിതോ?
 
എന്നുടയ ഭാഗ്യമധുനാ പറവതിനു പന്നഗവരന്നുമെളുതോ
നന്ദസുതനാദികളുമിന്നു മമ ബന്ധുതയെ
ഉന്നതിവരുന്നതിനു വന്നു യാചിക്കുന്നു
 
കുന്ദശരനോടുസമനാമെന്നുടയ നന്ദനനു മോദസഹിതം
സുന്ദരിയെ നൽകുവാൻ നന്ദിയൊടു ദ്വാരകാ-
മന്ദിരമതിങ്കലിഹ സന്നാഹമായിപോൽ
 
വിക്രമിയതായിർമരുവുന്നെന്റെ രിപുചക്രമതിനിന്നുവരെയും
ചക്രമതുചേർക്കുവാക്രമസഹായിയാം
 

ഹന്ത ബഹുയുക്തമിതു

Malayalam
ഹന്ത ബഹുയുക്തമിതു മന്ത്രിവരരേ, വചനം
അന്തരമതില്ല സുഖമന്ത്രമിതുതന്നെ മേ
 
അസ്തുഭവതാം ഭവികമത്ര സതതം മനസി
ശത്രുചരിതം കരുതി മിത്രരൊടു വാഴ്ക പോയ്
 

സചിവവരരേ സരസവചനമിതു

Malayalam
ഇത്ഥം ഭാര്യയോടൊത്തു ചിത്തജരണേ നേർത്തോരുമോദത്തൊടും
നിത്യം തന്നുടെ പത്തനത്തിനകമേ ഭൂത്യാവസിക്കും വിധൗ
പേർത്തും പാർത്ഥരിലാത്തശത്രുതപെരുത്തത്യാദരം പാർത്ഥിവൻ
പ്രീത്യാ സത്വരമത്ര മന്ത്രിവരരോടേവം വ്യഭാണീദ് ഗിരം
 
സചിവവരരേ സരസവചനമിതു കേൾക്ക ഭോ!
ഉചിതതരമാശു രിപുനിചയഹരരേ! മുദാ
 
ശീലമൊടു രാജ്യപരിപാലനമതിങ്കലിഹ
മാലുതടയാതെ ജനജാലമമരുന്നിതോ?
 
കുന്തീസുതരായ പരിപന്ഥികളൊഴിഞ്ഞു മമ
ചിന്തനമതിന്നുമപി ഹന്ത രിപുവില്ലഹോ!
 

കാമിനിമാർ മൗലിമണേ

Malayalam
പ്രീത്യാ താവദ്വിദഗ്ദ്ധേ മഹിതമതിമുകുന്ദാഗജാജ്ഞാം പ്രഗത്ഭാം
ധൃത്വാ മൂർദ്ധ്നാഥ ദൂതേ കുരുവരനഗരം പ്രസ്ഥിതേ രന്തുകാമഃ
അദ്ധാ നാഗാധിനാഥോ ജിതരിപുനിചയഃ പ്രാപ്യ കേളീവനാന്തം
ബദ്ധാനന്ദം മഹാത്മാ ഖലു നിജരമണീമാഹ ദുര്യോധനോസൗ
 
 
കാമിനിമാർ മൗലിമണേ! കാമരസപാത്രേ!
സാമോദം കേൾക്ക മേ വാചം താമരസനേത്രേ!
 
സോമസുന്ദരവദനേ കേമന്മാർ വൈരികൾ
ഭൂമിയെ വെടിഞ്ഞു വനഭൂമൗ വാഴുന്നതെന്യേ
 
വൃത്രാരാതിമുഖ്യന്മാരാം സത്രഭോജിവൃന്ദം

Pages