രംഗം 6 ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ചൂത് വസ്ത്രാക്ഷേപം വനയാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

ഈ രംഗം അൽപ്പം നീളമുള്ളതാണ്. ചടുലവുമാണ്. ചൂതുകളിയും പാണ്ഡവരുടെ തോൽവിയും പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപവും പാഞ്ചാലിയുടെ ശാപവും പാണ്ഡവരുടെ വനയാത്രയും ഈ രംഗത്തിൽ കഴിയും.