കാലകാലന്റെ കൃപ

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ചരണം 2:
കാലകാലന്റെ കൃപ
ചാലവേ ഉണ്ടെന്നാകില്‍
കാലകേയ തവ കാലഗേഹഗമനായ
കാലമിതുതന്നെ ദുര്‍മ്മതേ

അർത്ഥം: 

കാലകാലന്റെ കൃപ വേണ്ടതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കില്‍ ദുര്‍മ്മതിയായ കാലകേയാ, നിനക്ക് കാലഗേഹത്തിലേക്ക് ഗമിക്കുവാനുള്ള കാലമിതുതന്നെ.