ചെമ്പട 8 മാത്ര

Malayalam

മതി മതി നിന്നുടെ പൗരുഷ വചസാ

Malayalam

മതി മതി നിന്നുടെ പൗരുഷ വചസാ
കൊതി തവ രണമതിലുണ്ടെന്നാകിൽ,
ഗദയുടനമ്പൊടെടുത്തു- തടുത്തതി
മദമൊടു രണഭുവി വരിക ദുരാത്മൻ.

ഹന്തവിവാദം തീർപ്പാൻ നിന്നുടെ

Malayalam

ഹന്തവിവാദം തീർപ്പാൻ നിന്നുടെ
അന്തകനാകിയ ഭീമനെടൊ ഞാൻ
അന്തരമില്ലിഹ നമ്മൊടെതിർത്താൽ
അന്തക സീമനി തവഖലു വാസം
കഷ്ടമഹോ ചരിതം കുമതേ തവ
കഷ്ടമഹോ ചരിതം
ശക്തിപെരുത്ത ഹിഡിംബനേയും യുധി-
തൽസമനാം ബകരാക്ഷസനേയും
ബദ്ധരുഷാ കൊലചെയ്തേൻ ഞാൻ, പുന-
രത്രഭവാനോടെന്തിഹ ദണ്ഡം?

ചിത്രമഹോ ചരിതം

Malayalam

ചിത്രമഹോ ചരിതം ഭവതാമതി-
ചിത്രമഹോ ചരിതം!
പാർത്ഥിവകുലഹതരാകും നിങ്ങൾ
പൃത്ഥ്വീസുരവര വേഷത്തോടെ
പ്രീത്യാ നമ്മുടെ സവിധേ വന്നിഹ
യുദ്ധമിരന്നതു പാർക്കിലിദാനീം.
മത്തദ്വിപവരമസ്തകമമ്പൊടു
ഭിത്വാ ചോര കുടിച്ചു മദിച്ചൊരു
ശക്തനതാകും കേസരിവരനോ-
ടൊത്തു മൃഗങ്ങളെതിർത്തതുപോലെ.
എത്രയുമധികമശക്തൻ കൃഷ്ണൻ,
പാർത്ഥനിവൻ മൃദുകോമളഗാത്രൻ
മൽക്കര താഡനമൊന്നു തടുപ്പാൻ
പക്ഷെ പവനജനോർക്കിൽ വിവാദം.

പാർത്ഥിവ വംശമണേ

Malayalam
പാർത്ഥിവ വംശമണേ! ഭവാനുടെ
കാൽത്തളിർ പണിയുന്നേൻ
 
ആസ്ഥയോടൊത്തിത പോകുന്നേൻ നി-
ന്നാജ്ഞ ചെയ്തുകൊൾവാനായ് കേവലം
 
കരുണാലേശം തേ മയി വരികിൽ
കാര്യമെന്തു വിഫലമായ് വരുന്നതു?
 
നാകാപഗതന്റെ മറുകര പൂകാം ഞാനുടനേ
വേഗമോടു ചെന്നു കണ്ടു ഗുഹനൊടു
 
വാർത്തയൊക്കെയോതിടുന്നതുണ്ടഥ
പോകാമുടനേയയോദ്ധ്യയതിലഹ-
മോതുമത്ര ഭരതനോടവസ്ഥകൾ
 
ത്വൽക്കഥയതുമറിയാം വന്നിഹ വെക്കം ഞാൻ പറയാം

സാധുതരം മനുജാധമ ചരിതം

Malayalam
സാധുതരം മനുജാധമ ചരിതം 
താപസകുലവരരേ ചരിതം
 
ആധി നമുക്കില്ല ശരഭോജന സാധനമല്ലൊ
മാനുഷനവനും 
സാധുതരം മനുജാധമ ചരിതം
താപസകുലവരരേ
 
സൂര്യകുലാധിപനൊരു നരപാലൻ
പോരിൽ മയാ ഹതനായതുമറിക
സാധുതരം മനുജാധമ ചരിതം താപസകുലവരരേ
 
രുദ്രനിവാസം കുത്തിയെറിഞ്ഞഹം
അദ്രിവരം തിലപുഷ്പസമാനം
സാധുതരം മനുജാധമ ചരിതം താപസകുലവരരേ

പ്രമദാവനമിതു ഭഞ്‌ജിക്കുന്നേന്‍

Malayalam
പ്രമദാവനമിതു ഭഞ്‌ജിക്കുന്നേന്‍
മാരുതി ഹനൂമാനാകുന്നു ഞാന്‍
വരുമൊരു രാക്ഷസവരരെ വെല്‍വന്‍

രാവണനെങ്കിലുമെതിരായ്‌ നില്‌പാന്‍
രാവിണമേവകരോമി

കൈബലമൊടു ഞാനെതിരായി നില്‌പാന്‍
കേവലമേവനിഹ വരുവാനുള്ളു
 
ജയ ജയ രാമ ജയ ജയ ലക്ഷ്‌മണ ജയ
ജയ ജാനകീ സീതേ ജയ
സുഗ്രീവ രഘൂത്തമ പാലിത ജയ
ജയ രഘുവര രാമ

 

Pages