അര്‍ജ്ജുനന്‍

Malayalam

മാതേയരുളുക ശാപമോക്ഷം

Malayalam
ശാപമേറ്റു സുരനന്ദനൻ വിളറി വീണിതന്നശനിയേറ്റ പോൽ
മാതൃശബ്ദമുരചെയ്‌വതിന്നു വഴി കണ്ടിടാതവനുഴന്നവാÿ
റാത്തമോഹമതിലാണ്ടു വീണു കദനക്കടൽ തിരയടിച്ചഹോ
ബോധമാണ്ടു നിജ മാതൃതുല്ല്യ യവളോടു ചൊല്ലിയിദ മർജ്ജുനൻ
 
മാതേയരുളുക ശാപമോക്ഷം തവ 
പുത്രനെ ഷണ്ഡനായ് തീർക്കരുതേ
 
( കാലം തള്ളി )
ഭേദമെന്തമ്മേ നിനക്കുമെൻ മാതൃക്കÿ
ളായ പൃഥക്കും പുലോമജക്കും
മാതൃഗമനമാം കിൽബിഷ ഗർത്തേ പÿ

ഉർവശി മതി കടക്കു

Malayalam
ഉർവശി മതി കടക്കു പുറത്തീ 
ചിത്രശാലയിൽ നിന്നുനീ,
നിസ്ത്രപ നിന്നുടെ ഭാഷ്യം മൃത മÿ
ത്സ്യങ്ങൾ സമാനം ജുഗുപ്‌സിതം
 
കാമാതുര നിൻ ചേഷ്ടകൾ ഗോഷ്ടികൾ 
എന്നിൽ കാമന യുണർത്തുമോ
വ്യഭിചരിച്ചു ദിനചരിച്ചുവാഴും 
നീയാരോ പാണ്ഡവനഹമാരോ
 
ദുർല്ലഭനർജ്ജുനനിന്നുനിനക്കു വിÿ
ലാസങ്ങൾക്കായി, മന്മഥ 
കേളികളിരവിലിരന്നു രമിക്കും, 
'കേവല' നാരികുലത്തിനു നീ

രാത്രിയൊടുങ്ങാറായ് മതി

Malayalam
രാത്രിയൊടുങ്ങാറായ്, മതി, ബാലിശ
കേളികൾ മതിയാക്കുക നാം
 
ശരമന്ത്രങ്ങളുമടരടവുകളും 
അനവധിയുണ്ടു പംിപ്പാനായ്
ശസ്ത്രാഭ്യസനത്തിന്നായ് ജനകൻ 
കാത്തുവസിപ്പുണ്ടായീടാം.
 
ചിത്രസേനനാം ഗന്ധർവന്നുടെ 
നൃത്താദ്ധ്യയനത്തിന്നായ് കാലം 
അതിക്രമമാകരുതുർവശി ഞാനും 
വിടകൊണ്ടീടട്ടേ

ഏകാന്തതയിൽ നീറും മാനസ

Malayalam
പനിമതി നന്ദനവാടിയിലോരു പാൽക്കടൽ തീർത്തൂ മധുരം
കുളുർമാരുത മൃദു ഗാനതരംഗം തരളിതമായോഴുകി
മണിനൂപുര കളശിഞ്ജിത താളമുതിർത്തു നിശീഥിനിയിൽ
വിജനേ വിജയ സമീപേ യുർവശി വന്നെത്തീ വിവശം.
 
ഏകാന്തതയിൽ നീറും മാനസ സൂനം മധു ഭരിതം ഫുല്ലം
 
മദനൻ മഥനം ചെയ്യും മതിയിÿ
ന്നുരകുന്നൂ പുനരെന്തിനു നീയും 
അൽപ നിമീലിത നേത്ര സുമത്താൽ 
പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്തീടിന്നു?
 
(രണ്ടാം കാലം) തവഹൃദയ കമല മരന്ദ പാനമÿ

ഗൗരീവല്ലഭനോടു ദിവ്യ വിശിഖം

Malayalam
ഗൗരീവല്ലഭനോടു ദിവ്യ വിശിഖം കൈക്കൊണ്ട കുന്തീസുതൻ
ശൗരീ സോദരനോടു ഘോരസമരം തന്നിൽ ജയിച്ചർജ്ജുനൻ
വിണ്ണിൽ ദൈത്യരെ നിഗ്രഹിച്ചു തരണീവൃന്ദത്തെ രക്ഷിച്ചവൻ 
ഏകാന്തത്തിലിരുന്നു നന്ദനമതിൽ മാരാതിരേകാകുലൻ    

പങ്കജവിലോലനേത്രേ

Malayalam
പങ്കജവിലോലനേത്രേ! നമ്മുടെ നഗരമല്ലൊ
കമ്രമായ വപ്രങ്ങൾ നീ നന്മയോടു കാൺക ബാലേ!
 
എന്നാലിനി വൈകരുതേ മെല്ലവേ ഗമിച്ചാലും
അല്ലലെല്ലാമകന്നിതോ ഉൽപ്പലവിലോലനേത്രേ!
 
ധന്യയാകും യാജ്ഞസേനി തന്നുടെ നിലയമല്ലൊ
അന്യഭാഗേ വിളങ്ങുന്നു ചെന്നു മുന്നേ നമിച്ചാലും

വരിക കമലലോചനേ

Malayalam
തദനു വിപൃഥുമാജൗ പാണ്ഡുപുത്രസ്സ ജിത്വാ
നരകരിപുരഥാഢ്യം തത്സകാശാൽ ഗൃഹീത്വാ
പഥി വിഗളിതകേശസ്വേദ വക്ത്രാരവിന്ദാം
ശിഥിലമൃദുദുകുലാം വാചമൂചേ പ്രിയാന്താം
 
വരിക കമലലോചനേ!
ജീവനായികേ വരിക!
സ്യന്ദനത്തെ നിർത്തിയാലുമത്ര വിടപിനികടേ
 
സ്വേദബിന്ദു മുഖാംബുജേ ശോഭിച്ച് കാണുന്നു ബാലേ!
മാകന്ദത്തിൻ തളിർകൊണ്ട് വീശുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നു
 
പേശലാംഗി സുഖമോടെ വാഴ്ക ബാലേ മൃദുശീലേ!
ധമ്മില്ലമഴിഞ്ഞുലഞ്ഞു സുന്ദരീ പതിച്ചീടുന്നു

Pages