വല്ലതെന്നാലും

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ചരണം 5:
വല്ലതെന്നാലുംതവവല്ലഭമുണ്ടെന്നാകിൽ
കല്യനീഝടിതിശല്യമാശുനര-
തല്ലജാദ്യഹിതടുക്കസമ്പ്രതി

അർത്ഥം: 
എന്തായാലും നിനക്ക് കേമത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടാ മനുഷ്യക്കീടമേ, എന്നെ പെട്ടെന്ന് തടുത്താലും.