കാലകേയൻ

കാലകേയവധം ആട്ടക്കഥയിലെ അസുരൻ

Malayalam

വീരനെങ്കിലമർചെയ്‌വതിനിടയിൽ

Malayalam

ചരണം 6:
വീരനെങ്കിലമർചെയ്‌വതിനിടയിൽ
വചനകൗശലമെന്തിനായിന്നുതേ
വീരവാദംപറഞ്ഞീടുകകൊണ്ടയി
വിജയമമ്പൊടുവരികയില്ലിഹന്നൂനം

സംഗരത്തിനായ്

Malayalam

ചരണം 4:
സംഗരത്തിനായ്‌വന്നനീയുമിന്നു
സായകങ്ങള്‍തടുക്കസമ്പ്രതിമേ
തുംഗവീരകുരുപുംഗവാശുതവ
ശമനമന്ദിരഗമനമിന്നുഭവിക്കും

കണ്ടുകൊൾകമമ

Malayalam

ഹതാനഥാകർണ്ണ്യഭടാൻസ്വകീയ‍ാൻ
ധൃതായുധോസാവപികാലകേയഃ
രണായസദ്യോഭിജഗാമപാർത്ഥം
തൃണായമത്വാഭിധധേസചൈവം

(( ഈ ശ്ളോകത്തിന്‌  പാഠഭേദം:

ഹതനാഥാകർണ്യഭടാൻസ്വകീയാൻ
ധൃതായുധസ്താവഭികാലകേയഃ
രണായസദ്യോനിജഗാമപാർത്ഥം
തൃണായമത്വാനിജഗാദചൈവം ))

പല്ലവി:
കണ്ടുകൊൾകമമബാഹുപരാക്രമം
മണ്ടിടൊല്ലപോരിൽനീ

ചരണം 1:
മാനുഷാധമമറന്നുപോയിതോനീ
മുന്നമെന്നൊടുതോറ്റതാജിതന്നിൽ
മാനഹാനിയല്ലയോവാനരത്തെയി-
ന്നാശ്രയിച്ചതുനിശ്ചയംവലുതേ

മൂഢാ നീമതിയാകുമോ

Malayalam

ശ്രുത്വാസുഹൃന്നിധനമാത്തശരാസിചാപോ
ഗത്വാജവേനചതുരംഗബലൈസ്സമേത:
മദ്ധ്യേവിയൽപഥമമുംന്യരുണൽസദൈത്യോ
മൃത്യോർവശംകിലഗതോനിജഗാദപാർത്ഥം.26

പല്ലവി:
മൂഢാനീമതിയാകുമോമുന്നിൽനിന്നീടാൻ
മൃഢാനീമതിയാകുമോ

ചരണം 1:
മർത്ത്യനായനീയിന്നുദൈത്യരോടുപോർചെയ്കിൽ
ശക്തനായഹരിയോടെതിർക്കുമതി-
മുഗ്ദ്ധമായമൃഗമെന്നുവന്നുഭുവി

അത്യത്ഭുതംതന്നെ

Malayalam

പല്ലവി:
അത്യത്ഭുതംതന്നെ മര്‍ത്ത്യനതിദുര്‍ബ്ബലന്‍
ദൈത്യരെ ഹനിച്ചതോര്‍ത്താല്‍

ചരണം1:
അദ്യൈവ ഞാന്‍ ചെന്നു മായാബലേന തം
സദ്യോ ഹനിച്ചീടുന്നേന്‍
ദൈന്യം വെടിഞ്ഞു വൈകാതെ പുറപ്പെടുക
സൈന്യങ്ങളൊക്കെയധുനാ