ചണ്ഡ കേൾ ശിഖണ്ഡിയായ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ചണ്ഡ! കേൾ ശിഖണ്ഡിയായ ശൗണ്ഡനെന്നുമറികയെന്നെ
ഖണ്ഡിതാരിമണ്ഡലോസ്മി കണ്ടുകൊൾക നീ
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പതിവില്ല.