കിന്തു ഭോ നപുംസകം

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കിന്തു ഭോ നപുംസകം നീയെന്തു പോരിനായെതിർത്തു
ഹന്ത വില്ലുവച്ചീടുന്നു ചിന്തയില്ല മേ
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പതിവില്ല.