ജയജയേശ ജഗദധീശ ജയ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ജയജയേശ ജഗദധീശ ജയ മുകുന്ദ ജലജനാഭ!
ജയജനാർദ്ദനാംബുജാക്ഷ വിജയസാരഥേ
 
ഭക്തസത്യരക്ഷണായ ത്യുക്തസത്യ! നിന്നിൽ നിന്നു
യുക്തമേ മരിക്കിലിന്നു മുക്തിയേകണം
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഭീഷ്മരുടെ ഈ കൃഷ്ണസ്തുതിയും പതിവില്ല.