ഭീഷ്മർ

ഭീഷ്മപിതാമഹൻ

Malayalam

ജയ ജയ ദേവ ജനാർദ്ദന! വിഷ്ണോ!

Malayalam

അഭിനയശ്ലോകം
ഇത്ഥം ചേദീശ പാർത്ഥൗ പ്രഥനമതി രുഷാ ഘോരമായ് ചെയ്യുമപ്പോൾ
തത്രോത്ഥായാശു നാരായണനഥ തരസാ വിശ്വരൂപം ധരിച്ചൂ
ചൈദ്യാധീശം വധിച്ചൂ, ഝടിതി സ ഭഗവാൻ ഉഗ്രചക്രേണ സാക്ഷാൽ
തദ്രൂപം കണ്ടു ഭീഷ്മാദികൾ സുരമുനിഭി സ്തുഷ്ടുവുഃ പൂർണ്ണഭക്ത്യാ.

സുരുചിരവാക്യം തേ

Malayalam
സുരുചിരവാക്യം തേ കുമതിശിരോ ധൃതിഹീര! കർണ്ണ!
സുരുചിരവാക്യം
 
കരുതുകിലയി വീര്യം രസനാഗ്രേ
പരിചിനൊടു ഭവതി സകലമത്രപ ജള!
 
അർദ്ധരഥാധമമകുടമണേ, നീ
യുദ്ധം പരിചിനോടേൽക്കുന്നേരം
 
ബദ്ധഭയം പുനരോടിയൊളിപ്പാൻ
ബുദ്ധിയിലോർത്തരുളുന്നിടമെവിടം?
 
തന്നെത്താനറിയാത്ത മഹാത്മൻ
ചെന്നു രിപുക്കളോടേൽക്കുന്നേരം
 
നിന്നുടെ കഥകഴിയും തരസാ നീ
വന്നവഴിക്കു ഗമിക്കുക നല്ലൂ

കുന്തീപുത്രരോടുസക്തചിത്തനായ

Malayalam
കുന്തീപുത്രരോടുസക്തചിത്തനായ മാധവന്റെ
ചിന്തയിന്നിതിന്നു ചേർന്നതല്ല നിർണ്ണയം
 
എന്തിനങ്ങു പോയിടുന്നു സാദ്ധ്യമാകയില്ല വേളി
ഹന്ത സീരപാണിയെ ചതിക്കുമേ ഹരി
 
മുൻപിലസ്സുഭദ്രയെ നിനക്കിതെന്നു വെച്ചിരുന്ന-
തുമ്പർക്കോന്റെ പുത്രനോടു ചേർത്തതില്ലയോ?

പത്മാവല്ലഭനായീടും ഭഗവാൻ

Malayalam

പത്മാവല്ലഭനായീടും ഭഗവാൻ
പത്മനാഭനല്ലൊ കൃഷ്ണനാകുന്നതും
പത്മവിലോചനനിന്നിങ്ങിരിക്കവെ
സന്മനി ഹേ രാജൻ കിന്തു സന്ദേഹവും?

(മഹയ മാഹയ മധുനിഷൂദനം)

വിശ്വരൂപനായീടുന്നതുമിവൻ
വിശ്വനാഥനായിപ്പാലിക്കുന്നതിവൻ
വിശ്വജീവസൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നതുമിവൻ
വിശ്വാതീത പരബ്രഹ്മമിവനല്ലൊ

മത്സ്യകച്ഛപാദി രൂപം ധരിച്ചതും
ചിത്സ്വരൂപനാകുമിവനല്ലൊ
വത്സ നിന്നുടയ ഭാഗ്യം ചൊല്ലാവതോ
സത്സഹാനിങ്ങെഴുന്നള്ളിയതോർത്താൽ.
(മഹയ മഹയ)

വത്സ രാധേയ കർണ്ണ ശൃണു കൃപ

Malayalam
വത്സ! രാധേയ! കർണ്ണ! ശൃണു കൃപ!
 
മാന്യശീല! സുമതേ! സം-
വത്സരം പതിമൂന്നു കഴിഞ്ഞിതു
വന്നു വൈരി സവിധേ
 
മത്സരങ്ങൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലിങ്ങനെ
മനസി പോലുമരിതേ ഹാ!
 
സത്സമാജനിന്ദ്യമിതു രണത്തിനു
സപദി പോക, വെറുതേ വിളിംബം
 
ഭോ ഭോ നിങ്ങളുടയ ശൗര്യം
പോരിൽ വേണമഖിലം

ജയജയേശ ജഗദധീശ ജയ

Malayalam
ജയജയേശ ജഗദധീശ ജയ മുകുന്ദ ജലജനാഭ!
ജയജനാർദ്ദനാംബുജാക്ഷ വിജയസാരഥേ
 
ഭക്തസത്യരക്ഷണായ ത്യുക്തസത്യ! നിന്നിൽ നിന്നു
യുക്തമേ മരിക്കിലിന്നു മുക്തിയേകണം

ആരൊരുത്തരിന്നുവന്നു നേരെനിന്നു

Malayalam
പാർത്ഥോക്തിമിത്ഥമുപകർണ്ണ്യ നിരസ്തകർണ്ണഃ
പ്രസ്ഥായ ചാത്തേപൃതനാപതിതഃ പ്രതീതഃ
ഭീഷ്മഃ കിലാഖിചവിരോധികുലം വിനിഘ്നൻ
വൃദ്ധോപി വിക്രമയുവാ വിജയം ബഭാഷേ

ആരൊരുത്തരിന്നുവന്നു നേരെനിന്നു പോരുവതിന്നു
വീരനെങ്കിൽ നിൽക്ക പോക ഭീരുവെങ്കിലോ
വൃദ്ധനെന്നുകരുതിടേണ്ട യുദ്ധനിപുണനെന്നറിഞ്ഞു
ശ്രദ്ധ ജീവിതത്തിലെങ്കിലത്ര നിൽക്കൊലാ

സാരവേദിയായ നിന്റെ

Malayalam

സാരവേദിയായ നിന്റെ വാക്കു പാർത്തുകാൺകിലിന്നു
ചേരുമിങ്ങതിന്നു തെല്ലുമില്ല സംശയം.
ഭീമ ബാഹുവീര്യനായ കീചകനെക്കൊൽവതിന്നു
ഭീമസേനനെന്നിയേ മറ്റാരു ഭൂതലേ ?
മത്തവാരണേന്ദ്രകുംഭകൃത്തനം നിനയ്ക്കിലിന്നു
ശക്തനായ ഹരിവരനൊഴിഞ്ഞുകൂടുമോ ?
നാരി മൗലിയായിടുന്ന യാജ്ഞാസേനിതന്നെയതിനു
കാരണം ധരിച്ചുകൊൾക നിപുണതരമതേ!