നാരിമൌലിമണിദേവയാനിയുടെ

രാഗം: 
താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
നാരിമൌലിമണിദേവയാനിയുടെചാരുവാക്യകുതുകീതദാ
സാരമാര്‍ന്നമൃതജീവനീംകചനുനല്‍കിമാമുനിനിരാമയം
 
ചേരുമാറുജഠരംപിളര്‍ന്നുബഹിരേത്യനിന്നുപുനരത്ഭുതം
ധീരനായഗുരുഭൂതനേയുമസുവോടുചേര്‍ത്തവനുമൂചിവാന്‍
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 
ശുക്രന്‍വയറ്റില്‍കിടക്കുന്നകചന്മൃതജീവനിഉപദേശിക്കുന്നു.കചന്‍ശുക്രജഠരംപിളര്‍ന്ന്പുറത്ത് വന്ന്, മന്ത്രംചൊല്ലിമുനിയെജീവിപ്പിക്കുന്നു.