നല്ലതുവരികതവ

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
നല്ലതുവരികതവമുല്ലബാണോപമ
അല്ലലെന്യേചെന്നുകാൺകകല്യനാകുംപിതാവിനെ
 
(ദ്രുതകാലം )
വിപ്രജനംമദ്യമിനി-അല്പവുംസേവചെയ്തീടില്‍
അപ്രതിമകലുഷത്തോ-ടപ്പോഴേചേര്‍ന്നീടും
 
(വീണ്ടും പഴയ കാലം)
ക്ഷിപ്രമിനിച്ചെന്നുനീയുംത്വല്‍പുരേവാഴുകസുഖം
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

കല്യാണിയിലും പതിവുണ്ട്.