കംസൻ

ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അമ്മാമൻ

Malayalam

അതിമൂഢ ബലാനുജ മതി

Malayalam
കൃഷ്ണം സബലമായാന്തം 
ദൃഷ്ട്വാ കോപാരുണേക്ഷണം
യോദ്ധും കൃതമതിഃ കംസോ 
ബഭാഷേ തം രുഷാന്വിതഃ
 
 
അതിമൂഢ ബലാനുജ മതി ദുർമ്മോഹം 
ചതികൊണ്ടു സദാ യുദ്ധേജിതമാകുമോ
 
കെടുതാം നിന്നുടെ ധാർഷ്ട്യം ഝടിതി പൊടിപെടു-
മടവിചര പടുപടുവാകും മമ വീര്യമിഹ കണ്ടാലും ചടുല
 
ചാടിവന്നാകിൽ ഞൊടിയിടയിൽ അടികൂടുമൻപൊടു
ദുഷ്ടദുഷ്ട നികൃഷ്ടചേഷ്ടിത ധൃഷ്ടകഷ്ടനരിഷ്ടനല്ലഹം
 
വിദിതം മാധവ പോരിൽ വിഹിതമിതി തവ മതിയിലതിമദ-

യാദവ വീര കേൾക്ക നീ

Malayalam
സമ്മന്ത്രൈവം ദുർമതിസ്തൈരമാത്യൈ-
സ്സാകം കംസാസ്സാധു വിദ്വേഷകാരി
ആനേതും തൗ ഗോകുലാദ്രാമകൃഷ്ണാ
വക്രൂരാഖ്യം യാദവം സംഭഭാഷേ 
 
യാദവ വീര കേൾക്ക നീ ഗാന്ദിനീസൂനോ
യാദവ വീര കേൾക്ക നീ
 
സാധോ ഭവാനുസമമേതൊരു ബന്ധു മമ
മോദമതിനാലിന്നു ജാതമായി നീതമായി ഖേദവും
 
നന്ദഗോപന്റെ മന്ദിരേ ഹലധരകൃഷ്ൺന്മാർ
നന്ദികലർന്നു വാഴുന്നു ചെന്നു നീ തത്ര
 
നന്ദനന്ദനന്മാരെ കൊണ്ടു വന്നീടവേണം
അതികുതുകമോടതിനിഹ മുതിരുക മുഹുരപി ശൃണു

ചൊല്ലെഴുന്നുള്ളൊരു മല്ലവരന്മാരേ

Malayalam
ശ്രുത്വാസൗ നാരദീയാം ഗിരമതികുപിതഃ ഖഡ്ഗപാണി സ്വസാരം
ഭർത്ത്രാസാർദ്ധം നിഹന്തും കൃതമതിരനിശം വാരിതോ നാരദേന
പൃത്ഥ്വീശസ്താപസേന്ദ്രേ ഗതവതിനിഗളേ തൗ നിബദ്ധ്യാഥ താവൽ
ഭക്താനാഹൂയ കംസസ്സരഭസമവദൻ മന്ത്രിണോ മല്ലവീരാൻ
 
 
ചൊല്ലെഴുന്നുള്ളൊരു മല്ലവരന്മാരേ
സല്ലാപം മേ ശൃണുത
 
വൈരികളാകുന്ന രാമകൃഷ്ണന്മാരെ
വൈകിടാതെ വരുത്തി പോരിൽ
 
സൗരിപുരത്തിലയച്ചിടുക വേണം
ഗർവ്വികളാമവരെ..
 
തുംഗങ്ങളായുള്ള മഞ്ചങ്ങളോരോന്നും

ധീരവീരനാകുമെന്റെ നേരെ

Malayalam
ധീരവീരനാകുമെന്റെ നേരെ നിൽക്കുവാ-
നാരഹോ നീ ചൊന്നമൊഴികൾ ഭീരുതാപരം
 
മഹിതരായ വിബുധ ദനുജരാകവെ മുനേ
ചകിതരായി വാണീടുന്നു ഭുജബലേന മേ
 
വിമതരെ മറിച്ചിടുന്ന ശൗരിണാ സഹ
സപദി സോദരിയെയിന്നു സംഹരിക്കുവൻ
 

വന്ദേ തപോനിലയ നാരദ മഹാത്മൻ

Malayalam
പുഷ്ടാടോപ മരിഷ്ടദൈത്യമവനീപൃഷ്ഠേ ബലിഷ്ടം പരം
പിഷ്ട്വാസംയതി മുഷ്ടിഭിർദൃഢതരൈശിഷ്ടേതരം മാധവം
ഹൃഷ്ട്വോസൗ സമഗാൽ സ്വഗോഷ്ഠമഥ തദ്‌ദൃഷ്ട്വാഗതം നാരദം
തുഷ്ടം ഭോജപതിസ്വധൃഷ്ട മിദമാചഷ്ടാതിദുഷ്ടാശയഃ
 
 
വന്ദേ തപോനിലയ നാരദ മഹാത്മൻ
ഇന്നു തവ ദർശനാൽ ധന്യനായേനഹം
 
എന്നുടെ പരാക്രമം വിണ്ണവരനാരതം
ധന്യതമ വാഴ്ത്തുന്നതില്ലയോ മഹാമുനേ?
 
മേദിനി തന്നിലൊരു നൂതനവിശേഷങ്ങൾ
ഏതാനുമുണ്ടെങ്കിൽ സാധുവദ മാമുനേ

 

നക്തഞ്ചരിമാരിൽ

Malayalam
നൃശംസോഥ കംസോ വിളംബം വിനൈനാം
പ്രലംബാദിസേനാമലം പ്രേഷയിത്വാ
സമന്താദനന്തം നിഹന്തും നൃഗാദീൽ
പുനഃ പൂതനാം ഖ്യാതനാനാപദാനാം
 
നക്തഞ്ചരിമാരിൽ കീർത്തിയിത്രയില്ലിന്നാർക്കുമേ
അത്യുദാരവിക്രമേ! നീ കൃത്യമൊന്നു ചെയ്യേണം
ദുർമ്മതി ശൗരി തന്നുടെ കർമ്മമോരോന്നോർക്കിലോ
നിർമ്മര്യാദം തന്നെ എന്നു മന്മനസി തോന്നുന്നു
ഗോപഗേഹേ വൈരിതന്നെ പാപൻ നയിച്ചു ഗൂഢം
ഗോപായനം ചെയ്യുന്നൊരപായമൊട്ടും കൂടാതെ

 

ഇടിയൊടു കടുതരമിടയും

Malayalam
ഇടിയൊടു കടുതരമിടയും നമ്മുടെ
ഝട ഝട പടുരണിതം കേൾക്കുമ്പോൾ
പടയുടെ നടുവേ പൊടിപെടുമരിവര-
പടലമശേഷം ദൃഢതരമിപ്പോൾ
മന്ത്രിവീരരേ! കേൾക്ക  മേ ഗിരം മന്ത്രിവീരരേ!

ഭീഷണരൂപ വൃഷാസുര

Malayalam
കർണ്ണാരുന്തുദമന്തരേത്യ കലയൻ കാത്യായനീഭാഷിതം
കംസസ്തൂർണ്ണമനിഷ്ടമഷ്ടമശിശോരാശങ്കമാനസ്സ്വസുഃ
ആഹൂയാഹതസൽക്രിയാനഹരഹഃ സ്നിഗ്ദ്ധാൻ സ മദ്ധ്യേസഭം
ദൈതേയാൻ നിജഗാദ സാഹസകലാലംബാൻ പ്രലംബാദികാൻ
 
ഭീഷണരൂപ! വൃഷാസുര! കേൾക്ക
തോഷമൊടെന്നുടെ ഭാഷിതം
ഭീഷിതാരിബല! ധേനുക! നീ
വിശേഷങ്ങളൊന്നും ധരിച്ചില്ലേ?
നാരദമാമുനി ചൊന്നതും
ബഹുസാരമോർക്കിഒൽ ബക ദാനവ!
ആനകദുന്ദുഭി ദുർമ്മതി നമ്മേ മാനിച്ചു
ചേർന്നങ്ങു വാഴ്കയും,
ബന്ധുപോലെവാഴും വൈരിയെയാശു

കണ്ടുകൊൾക കംസനുടെ

Malayalam
കണ്ടുകൊൾക കംസനുടെ ഭുജകൗശലങ്ങളധുനാ
ഇണ്ടലില്ലൊരു കാര്യത്തിനും മമ
മണ്ടിടും യുധി വാനവർനാഥനും
അഷ്ടമനാം ശിശുവിനെയിന്നിഹ
നഷ്ടമാക്കുവതിനില്ല സംശയം

Pages