രംഗം പതിനെട്ട്

കഴിഞ്ഞ് രംഗത്തിൽ നന്ദികേശ്വരന്റെ സഹായത്തോടെ കാലകേയനെവധിച്ച അർജ്ജുനൻ, നന്ദികേശ്വരനോട് നന്ദി പറയുന്നു.