എന്തിനിങ്ങനെ നീയിപ്പോൾ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
എന്തിനിങ്ങനെ നീയിപ്പോൾ സന്താപിച്ചീടുന്നു?
ഹന്ത പിറന്നിതു ബാലൻ അന്തികേ കണ്ടാലും