രംഗം 7 ഹിമാലയതാഴ്വര - രംഭാപ്രവേശം

ആട്ടക്കഥ: 

രാവണൻ, വൈശ്രവണോടു യുദ്ധത്തിനായി അളകാപുരിയിലേക്ക് ഉള്ള മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ, ഹിമാലയതഴ്വരയിൽ സേനയോടൊപ്പം വിശ്രമിക്കുന്നു. പൗർണ്ണമി നാളിൽ സന്ധ്യാസമയത്ത് രംഭ വൈശ്രവണപുത്രന്റെ സമീപം പോകുന്നത് കണ്ട്, കാമാതുരനായ രാവണൻ, രംഭയെ ബലാൽക്കാരേണ പ്രാപിയ്ക്കുന്നു. രംഭ, അന്യസ്ത്രീകളെ അവരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ തൊട്ടാൽ തല പൊട്ടിത്തെറിയുക്കും എന്ന് രാവണനെ ശപിയ്ക്കുന്നു. 
ശേഷം ഭീരു വന്ന് യുദ്ധവർത്തമാനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു.

ഇത് ചിട്ടപ്രധാനമായ രംഗം ആണ്. ഈ രംഗം മാത്രമായി “രംഭാപ്രവേശം“ എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിയ്ക്കാറുണ്ട്.