സത്യശൗചാദിയായ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സത്യശൗചാദിയായ കൃത്യഹീനരാക്ഷസാ-
പത്യസുഖിച്ചീടുമാദിത്യസുതപുരത്തിൽ-
ലത്യാദരമുപേത്യ

അർത്ഥം: 
സത്യം, ശൗചം തുടങ്ങിയ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത രാക്ഷസനാണ് നീ. നിനക്ക് കാലപുരിയിൽ സുഖമായി ഇരിക്കുവാൻ ഞാൻ അവസരം തരാം.