ഭീമൻ

ഭീമൻ (പച്ച)

Malayalam

ഹന്തവിവാദം തീർപ്പാൻ നിന്നുടെ

Malayalam

ഹന്തവിവാദം തീർപ്പാൻ നിന്നുടെ
അന്തകനാകിയ ഭീമനെടൊ ഞാൻ
അന്തരമില്ലിഹ നമ്മൊടെതിർത്താൽ
അന്തക സീമനി തവഖലു വാസം
കഷ്ടമഹോ ചരിതം കുമതേ തവ
കഷ്ടമഹോ ചരിതം
ശക്തിപെരുത്ത ഹിഡിംബനേയും യുധി-
തൽസമനാം ബകരാക്ഷസനേയും
ബദ്ധരുഷാ കൊലചെയ്തേൻ ഞാൻ, പുന-
രത്രഭവാനോടെന്തിഹ ദണ്ഡം?

ഉദ്ധതവാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചീടായ്ക

Malayalam
ഉദ്ധതവാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചീടായ്ക
യുദ്ധത്തിനായിനടിച്ചുവന്നാലും
പാർത്തലം തന്നിലമർത്തിടും നിന്നെ
മാർത്താണ്ഡജാലയേ ചേർത്തീടുവൻ ഞാൻ
ഉഗ്രത ചേർന്നീടുമീ ഗദകൊണ്ടുഞാൻ
നിഗ്രഹിച്ചീടുവനഗ്രേവന്നീടുകിൽ
ആർത്തടിയ്ക്കുന്ന നീ പാർത്തിരിക്കെത്തന്നെ
ആർത്തവം കൊണ്ട് പോമാർത്തികൂടാതെ ഞാൻ
 
തിരശ്ശീല

എന്തിഹ വന്നതെടാ നിശാചര

Malayalam
ഇതിവദന്നാസി ചർമ്മധരോരുഷാ
പ്രതിപദം ധരണീം പരികമ്പയൻ
മതിമതാം വരമാശു മരുത്സുതം
മഥിതുമാപതദാഹവലോലുപഃ
 
എന്തിഹ വന്നതെടാ നിശാചര എന്തിഹ വന്നതെടാ
ചിന്തയിലുള്ളൊരഹന്തകൾകൊണ്ടു
കൃതാന്തപുരത്തിനു യാത്രയായി നീ
പോക വൈകാതെ നീ പൊയ്കയിൽ നിന്നിഹ
പാകാരിതാൻ പോലും പോകുമാറില്ലത്രേ

 

യുധിബലമിന്നു കാട്ടുക തേ

Malayalam

യുധിബലമിന്നു കാട്ടുക തേ ബഹു-
വിധങ്ങളായുള്ള വചനങ്ങളലം
അധികമായുള്ള മമ ബലം കാൺക നീ
നിധനം ചെയ്തീടുവൻ നിന്നെ ഇന്നു ഞാൻ
(ഏഹി മാഗധേന്ദ്ര ഭോ വീരനെങ്കിൽ നീ)
 

വാരണായുതബലവാനിന്നു

Malayalam

വാരണായുതബലവാനിന്നു ഞാനെന്നു
പാരം മനസി തേ ഗർവം
വീര സമരഭുവി കാൺക ബാഹുവീര്യം മേ
വിരവിനൊടു രവിതനയപുരമതിൽ
പരിചൊടാക്കുവനിന്നു നിന്നെ ഞാൻ.
(കിന്തു ഭോ ചൊന്നതും മാഗധഭൂപ
കിന്തു ഭോ ചൊന്നതും)

ധൂർത്ത ചൊല്ലിയതെന്തു

Malayalam
ധൂർത്ത ചൊല്ലിയതെന്തു നരഹരിമൂർത്തിപോലെ മുതിർന്നു നിൻ
ചീർത്തമൂർത്തി പിളർന്നെഴും ചുടുരക്തമിന്നു കുടിക്കുവൻ
 
നേർത്തു നിശിചരഹതക നില്ലെട പാർത്തിടുക മമ ചതുരത
തീർത്തു തവകഥ കീർത്തി മുനിഹിത പൂർത്തിയിവ ഭുവിചേർത്തിടാം

Pages