കിർമ്മീരവധം

കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാന്റെ ആട്ടക്കഥ.

Malayalam

പുറപ്പാട് നിലപ്പദം

Malayalam
പാർത്ഥാഃ പ്രത്യർത്ഥിവർഗ്ഗപ്രശമനപടവോപ്യർദ്ധരാജ്യം സ്വകീയം
കൃത്വാ ദ്യൂതേഥ ശുൽക്കം വിദുരനിലയനേ മാതരം സന്നിധായ
കർത്തും തീർത്ഥപ്രചാരം പ്രകടിത വനവാസാപദേശേന പത്ന്യാ
സാർദ്ധം ധൗമ്യേന വിപ്രൈർവ്വിവിശുരപി വനം കാമ്യകം സൗമ്യശീലാഃ
 
 
ചന്ദ്രവംശജലനിധിചാരുരത്നങ്ങളാം
ചന്ദ്രികാവിശദസഹജോരു കീർത്തിയുള്ളോർ
 
കുന്തീസുതന്മാരമിത്രാന്തകന്മാർ പരം
സന്തതം യദുനന്ദനചിന്താതല്പരന്മാർ
 
ചൂതുകളിച്ചതിൽ നിജപാതിരാജ്യം പണയവും

ഇത്ഥം ക്ഷപാടകലഹാഗമമാകലയ്യ

Malayalam
ഇത്ഥം ക്ഷപാടകലഹാഗമമാകലയ്യ
വക്ഷസ്തടോദ്‌ധൃതവിശംകടകം‌കടാസ്തേ
യുദ്ധായ ശസ്ത്രചതുരാസ്തു യുധിഷ്ഠിരാദ്യാ-
സ്തസ്ഥുഃ സ്വഹസ്തധൃതചാപകൃപാണബാണാഃ
 
ശാർദ്ദൂലസുഹൃന്നിധന-
ശ്രവണാൽ കോപീ തദാശു കിർമ്മീരഃ
അലമകരോദാസ്ഥാനം
കലശോദധിതുല്യസൈന്യമുജ്ജ്വലയൻ

നാരികളെക്കൊലച്ചെയ്ക യോഗ്യമല്ലെന്നോർത്തു

Malayalam
നാരികളെക്കൊലച്ചെയ്ക യോഗ്യമല്ലെന്നോർത്തു
നാസികയും കുചങ്ങളുമാശു ഞാനറുത്തു
നല്ലൊരു കലഹത്തിന്നു കാലവുമടുത്തു
അരനാഴികയ്ക്കകത്തു

ആശരനാരി നിന്നെക്കൊണ്ടുപോയോരുശേഷം

Malayalam
ആശരനാരി നിന്നെക്കൊണ്ടുപോയോരുശേഷം
ആശു നീയെന്തൊരവിവേകം ചെയ്തു സരോഷം
ആഹവത്തിന്നു വരും രിപുക്കൾ സാഭിലാഷ-
മാകർണ്ണയ ഘോഷം

പൂർവ്വജന്മാരേ മനസി മാ കുരുത ശോകം

Malayalam
പൂർവ്വജന്മാരേ മനസി മാ കുരുത ശോകം
പൂരുകുലേന്ദ്രന്മാരേ ഞാൻ ചെയ്തോരവിവേകം
പോരിന്നു വരും സൈന്യകോലാഹലേന സാകം
പൂരുഷാദലോകം

ഒട്ടുമേ വിഷാദിക്കരുതത്ര വാഴ്ക യൂയം

Malayalam
ഒട്ടുമേ വിഷാദിക്കരുതത്ര വാഴ്ക യൂയം
നിഷ്ഠുരകർമ്മം ചെയ്ത നിശാചരിയെ സായം
നഷ്ടയാക്കുവാൻ പോകുന്നിനിക്കിന്നു സഹായം
പെട്ടെന്നു ഗദയും
 
അഗ്രജാദികളെ നീ വിജയ രക്ഷിക്കേണം
അഗ്രേ നിന്നീടേണമേ ധൃതകൃപാണബാണം
നിഗ്രഹിപ്പതവളെ ഞാൻ വെടിഞ്ഞു നാണം
നിർമ്മലാംഗ നൂനം

വാനോർനദീതീരേ നിങ്ങൾ സന്ധ്യാവന്ദനത്തെ

Malayalam
വാനോർനദീതീരേ നിങ്ങൾ സന്ധ്യാവന്ദനത്തെ
വ്യാമോഹമെന്നിയെ ചെയ്‌വാൻ പോയ സമയത്തിൽ
വ്യാജേന രൂപിണിയായിട്ടെന്റെ
സവിധത്തിൽ വന്നാൾ രാക്ഷസസ്ത്രീ
 
മന്ദഹാസം കൊണ്ടവൾ മയക്കി എന്റെ ചിത്തം
മന്ദമന്ദം വന്നുടൻ പിടിച്ചാൾ മമഹസ്തം
മന്നിലൊരുമാനിനിമാർക്കില്ലേവം സാമർത്ഥ്യം
മന്നവരേ പാർത്താൽ
 
വഞ്ചിച്ചവളെന്നെക്കൊണ്ടുപോകുന്നൊരുനേരം
അഞ്ചാതെ സഹദേവൻ സമ്പ്രാപ്തനായ്ക്കാന്താരം
അഞ്ചാറു നാഴിക തമ്മിലുണ്ടായി സമര-
മപ്പോളതിഘോരം
 

ദുഷ്കരമീവിപിനത്തിലാവാസം കേവലം

Malayalam
നികൃത്തകുചമണ്ഡലാ നിശിതമണ്ഡലാഗ്രേണ സാ
തരോദ രുധിരോക്ഷിതാ സുബഹുവിസ്വരം വിഹ്വലാ
നിശമ്യ നിനദം വനേ ഖലു നിലിമ്പസിന്ധോസ്തടാ
ന്നിരേത്യ നൃപപുംഗവാ നിജഗദുർന്നിജ പ്രേയസീം
 
ദുഷ്കരമീവിപിനത്തിലാവാസം കേവലം
ദുഷ്കർമ്മഫലമിതെല്ലാമോർക്കിലതിവേലം
 
ഇക്കൊടുങ്കാട്ടിലെന്തിനു വന്നതു സുശീലേ
നിഷ്കളമാനസേ നീ ചൊന്നാലുമോമലേ
 
ഉൾക്കാമ്പിൽ നിന്നെ ഇന്നതിഭീതയെന്നപോലെ
തർക്കിക്കുന്നേൻ ബാലേ

 

സമഹർഷി മഹർഷിഭിർമ്മഹത്ഭിഃ

Malayalam

സമഹർഷി മഹർഷിഭിർമ്മഹത്ഭിഃ
പുനരാശീർഭിരപൂരി ഭീമസേനഃ
അഥ മൂർദ്ധ്നി പപാത പാണ്ഡുസൂനോഃ
ഖലു വിദ്യാധരമുക്തപുസ്തവൃഷ്ടിഃ

കിർമ്മീരവധം സമാപ്തം.

ഭീമപരാക്രമജലധേ ഭീതിയകന്നിതു സുമതേ

Malayalam

കിർമ്മീരേ ബത നിഹതേ തദീയഭൃത്യാഃ
പ്രച്ഛന്നാ ദിശിദിശി സംഗതാസ്തദാനീം
താപത്യം സമുപഗതാസ്തപസ്വിവർഗ്ഗാഃ
പ്രത്യേകം പ്രണിജഗദുഃ പ്രഹർഷവന്തഃ
 

ഭീമപരാക്രമജലധേ ഭീതിയകന്നിതു സുമതേ
ഭീമമഹാഭുജബല തേ സദാ ഭവതു ശുഭം ഭൂമിപതേ

നിരുപമരാന്നിശിചരരെ നിഹനിക്കയാൽ നീ സമരേ
നിത്യവുമിക്കാന്താരെ വസിക്കാം രഹിതദരേ

അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്തിവിടെ അസ്മാകം ഗംഗയുടെ
അതിവികടേ തടനികടേ ചെയ്യാമാവാസമ്മോദമോടെ

ഭവ്യജനാവനകർമ്മം ഭരതകുലോത്തമധർമ്മം
ഫലിതമിദം തവജനം ഭവതു സദാവനകർമ്മം

Pages