കാട്ടിൽക്കിടക്കും നിന്നാലേ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കാട്ടിൽക്കിടക്കും നിന്നാലേ കാര്യമെന്തെടാ!
രാട്ടിന്നു പോടാ! പിന്നാലെ,
എട്ടും പൊട്ടുമോരാതത്ത പൊട്ടാ! നീയോ മാന്ത്രികൻ?
കഷ്ടമെന്തിനു വൃഥാപൊളി ഞാനിതു
കേട്ടു വിട്ടീടുകയില്ലെട മൂഢാ