ത്രിഗർത്തൻ (സുശർമ്മാവ്)

ത്രിഗർത്തദേശത്തിന്റെ അധിപതി. സുശർമ്മാവ് എന്ന് ശരിയായ പേർ. ത്രിഗർത്തൻ എന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നു

Malayalam

എന്നാൽ കാണട്ടെടാ

Malayalam
എന്നാൽ കാണട്ടെടാ! നിന്റെ ധന്യത്വമിപ്പോൾ
എന്നോടു കൂടുകില്ലെടാ!
ഉന്നത വീര്യനായീടുന്നോരി- ത്രിഗർത്തേന്ദ്രൻ
നിന്നെയിന്നു ബത കൂസുമോ? നരിയെ-
വെന്നിടാൻ ഹരി പരുങ്ങുമോ? വരിക!

കാട്ടിൽക്കിടക്കും നിന്നാലേ

Malayalam
കാട്ടിൽക്കിടക്കും നിന്നാലേ കാര്യമെന്തെടാ!
രാട്ടിന്നു പോടാ! പിന്നാലെ,
എട്ടും പൊട്ടുമോരാതത്ത പൊട്ടാ! നീയോ മാന്ത്രികൻ?
കഷ്ടമെന്തിനു വൃഥാപൊളി ഞാനിതു
കേട്ടു വിട്ടീടുകയില്ലെട മൂഢാ

ദുഷ്ടാ നീ നില്ലെടാ ദൂരെ

Malayalam
അഥ പുരവരണാന്തർഭാഗമഭ്യേതുകാമം
പവനജവനഗത്യാ ഗോപുരാന്തം പ്രവിഷ്ടം
കടുതരരടിതേന ത്ര്യക്ഷരൂക്ഷസ്സുശർമ്മാ
മലയകുലപതീം തം സന്നിരുദ്ധ്യാചചക്ഷേ
 
 
ദുഷ്ടാ! നീ നില്ലെടാ ദൂരെ - ഇഷ്ടം പോലിതിലേ
കോട്ടയിൽക്കേറാമോ ചോരാ?
ഒട്ടുമെന്നനുവാദം കിട്ടാതെ വന്നിവിടെ
കട്ടുകേറിടുവതൊത്തതോ പറക?
തട്ടി നിന്റെ തല പിഷ്ടമാക്കീടുവൻ

 

അകലെയൊരു കാളിമയെന്തതുലമിഹ കാണ്മു

Malayalam
ആയാന്തം പ്രതി പൂരമേവ കാളമേഘ-
പ്രായാഭം ദ്രുതമിവ പാർത്ഥകാളരാത്രീം
പശ്യംസ്തം മലയവരം ജഗാമ ചിന്താ-
മിത്ഥം തദ്ബലഗണനോദ്യതസ്സുശർമ്മാ
 
അകലെയൊരു കാളിമയെ- ന്തതുലമിഹ കാണ്മു?
ഗഗനതല മെത്തിയതി- ഗഹനതര മായഖില-
നഗര ജനതക്കു ധൃതി - യകലുമാറിപ്പോൾ.
കരിമുകിലിനം താണു ധരണിയണയുന്നോ?
പുരിയിതിലഹോ നീല ഗിരിവരികയാമോ?
ഭസിതത്രിപുണ്ഡ്രപരിലസിത നരരൂപം
അസിതരുചിചയനടുവിലാശു തെളിയുന്നു
ദന്തിവരദന്താദിയേന്തിവരുമിവനിൽ
ഗ്രന്ഥംകളാചമിവ ചന്തമരുളുന്നു.

ധാർത്തരാഷ്ട്ര മഹാമതേ തൊഴുതേൻ

Malayalam
ബിഭ്രദ്ധാരാധരാധ്വാതിഗതപൃഥുശിരഃ ശ്വഭ്രഗംഭീരവക്ത്ര-
പ്രോദ്ഗച്ഛദ്ഘോരസിംഹാരവബധിരിതദിഗ്ദന്തി കർണ്ണാന്തരാളഃ
ദ്രാഘിഷ്ഠോദ്ഗാഢദാർഢ്യോദ്ഭടവിടപിഭുജാ വിക്രമാക്രാന്തചക്രഃ
പ്രോദ്ദാമാ സ്ഥാസ്നുപൃഥ്വീധരവരസദൃശഃ പ്രോത്ഥിതോദ്ധാ സുശർമ്മാ
 
 
ധാർത്തരാഷ്ട്ര! മഹാമതേ! തൊഴുതേൻ - ചീർത്ത മോദത്തൊടു-
കീർത്തനീയ ചരിത്ര! ഞാനധുനാ.
 
പാർത്ഥിവോത്തമ! ഭുവനഭീഷണ!
ഭൂരിഭുജബല ഭൂതി വിശ്രുത!
 
ശത്രുഭൂപനിബർഹണാ! കരണീയമെന്തു കഥിക്കവിരവൊടു

 

മദിച്ചു വെട്ടുവാൻ വന്ന

Malayalam

ചരണം
മദിച്ചു വെട്ടുവാൻ വന്ന മഹിഷത്തിനൊടു സാമം
വദിച്ചാലതുകൊണ്ടേതും ഫലിച്ചിടുമോ ?
ഉദിച്ച ഗർവമോടേവം കഥിച്ച നിന്നുടെ ദേഹം
പതിച്ചീടും ശരങ്ങൾകൊണ്ടവനീതലേ.

ത്രിഗർത്തനാഥന്റെ

Malayalam

ചരണം
ത്രിഗർത്തനാഥന്റെ ഭുജമഹത്വമറിഞ്ഞിടാതെ
തിമിർത്തമദത്തോടു വന്നെതിർത്ത നിന്നെ,
വികർത്തനാത്മജൻ തന്റെ പുരത്തിലയച്ചീടുവൻ;
കിമർത്ഥം വികത്ഥനങ്ങൾ നിരർത്ഥമഹോ !
പല്ലവി
കുടിലമതേ ! പടപൊരുവതിനുടമയൊടടർ നിലമതിൽവാടാ !

ഭീഷണികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ

Malayalam

ഭീഷണികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ
ഭയമുള്ള ഭോഷനല്ല ഞാനെടാ
ഭാഷണത്തിലുള്ള ശക്തി പോരിൽ വേണം
ഈഷലെന്നിയേ നിന്നെ യുധി
സുരയോഷമാരുടെ പതിയതാക്കുവൻ
പല്ലവി
വാടാ ഭൂപകീടക വീരനെങ്കിൽ വാടാ!

പോർക്കളത്തിൽ മദിച്ചു

Malayalam

ചരണം 1
പോർക്കളത്തിൽ മദിച്ചു നമ്മൊടു
നേർക്കുമരികളെയാകവേ, ശിത-
ഗോക്കളെയ്തു ജയിച്ചു വിരവൊടു
ഗോക്കളെക്കൊണ്ടുവന്നീടുവൻ.
പല്ലവി
കൗരവേന്ദ്ര നമോസ്തു തേ! നൃപതേ!
കരമാവ കിം വദ !
കൈരവപ്രിയകുലമണേ ! സുമതേ !

Pages