നന്ദ്യാദേവിമാർ വളർത്ത

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
നന്ദ്യാദേവിമാർ വളർത്ത കിളികളെയേഴിനെ-
ക്കൊന്നതും നിഴൽക്കുത്തി ഞാൻ!
മുന്നമേതാനും ചില മന്നരെ ഹനിച്ചതു-
മൊന്നുമേതു മറിവില്ലേ? തവ വഴി-
തന്നുകൊൾക വരുമഴലല്ലായ്കിലോ!