എന്നാൽ കാണട്ടെടാ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
എന്നാൽ കാണട്ടെടാ! നിന്റെ ധന്യത്വമിപ്പോൾ
എന്നോടു കൂടുകില്ലെടാ!
ഉന്നത വീര്യനായീടുന്നോരി- ത്രിഗർത്തേന്ദ്രൻ
നിന്നെയിന്നു ബത കൂസുമോ? നരിയെ-
വെന്നിടാൻ ഹരി പരുങ്ങുമോ? വരിക!
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പദശേഷം, മലയൻ തന്റെ മന്ത്രവിദ്യ കൊണ്ട് സുശർമ്മാവിനെ മയക്കുന്നു. ബോധം തിരിച്ചുകിട്ടിയ സുശർമ്മാവ് മലയനെ വന്ദിച്ച്, കോട്ടക്കുള്ളിൽ പോവാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു.