ശിഷ്ടരെ അനുഗ്രഹിപ്പാനും

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ചരണം 3:
ശിഷ്ടരെ അനുഗ്രഹിപ്പാനും അധിക
ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിപ്പാനും മനസി
പിഷ്ടമോദേന ഭുവി സഞ്ചാരസി നൂനം

ചര‍ണം 4:
സജ്ജനസപര്യചെയ്‌വാനും വിരവി-
ലിജ്ജനത്തിനു കഴിവരാനും നിയമ-
മജ്ജനാദികളാശു രചയതു ഭവാനും

അർത്ഥം: 

ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനും ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കുവാനുമായി സസന്തോഷ അവിടുന്ന് ഭൂമിയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നു. സജ്ജനപൂജ ചെയ്യുവാനും ഈയുള്ളവന് കഴിവുണ്ടാകുവാനും അവിടുന്ന്‌ പതിവുപോലെ സ്നാനാദികര്‍മ്മങ്ങള്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു വന്നാലും.