ഏകവീരനാം കൌസല്യാസുതന്‍

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഏകവീരനാം കൌസല്യാസുതന്‍ 
ലോകേ ഈവണ്ണം ഏകനുണ്ടെങ്കില്‍
 
തുരഗബന്ധനം തരസാ ചെയ്യണം
ധീരവാചകം വീരാ കേള്‍ക്കെടോ