അലമലമതി സാഹസം ചെയ്കൊല്ല നിങ്ങള്‍

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
അലമലമതി സാഹസം  ചെയ്കൊല്ല നിങ്ങള്‍ 
ബലമെന്തു നമുക്കധുനാ     
 
ഫലമില്ലാത്തൊരുകാര്യം ബലവാനും ചെയ്കയില്ല 
കളഭമോടമര്‍ചെയ്‌വാന്‍ തുനിഞ്ഞീടുമോ ഹരിണം