ശ്ലാഘ്യനാകും

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ചരണം 1:
ശ്ലാഘ്യനാകും തവാനുഗ്രഹത്തിനു ഞാന്‍
യോഗ്യനായ്‌വരികയാലേ ഭാഗ്യമാഹന്ത മമ
വാഗ്ഗോചരമല്ല വക്തുമിഹ പാര്‍ക്കിലധുനാ

[ഭവതുദർശനം ഭൂയോപിമാമുനേ ഭവഭീതിപരിമോചന]

അർത്ഥം: 

അഹോ, പ്രശംസനീയനായ അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രീഭവിക്കയാല്‍ എന്റെ ഭാഗ്യത്തെപ്പറ്റി പറയാന്‍ വാക്കുകള്‍കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല.