വരിക സുദാമൻ നിശമയ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
വരിക സുദാമൻ നിശമയ വരഗുണധാമൻ
സുരഭിലതരങ്ങളാം സുരുചിര ദാമങ്ങൾ
 
സുഖമൊടുഞങ്ങൾക്കു തരിക നീ വിരവിൽ
ലീലാനുകൂലം തരിക സുശീലാനുവേലം
 
മാലയണിഞോരോ ലീലകൾ ചെയ്‌വാനായ്
മാലാകാര ബഹുലോലന്മാർ ഞങ്ങൾ
അർത്ഥം: 

സുദാമൻ, വരിക. ശ്രേഷ്ഠമായ ഗുണങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടമായവനേ, കേട്ടാലും. ഏറ്റവും സുന്ധമുള്ളവയും സുന്ദരങ്ങളുമായ മാലകൾ സന്തോഷത്തോടെ നീ പെട്ടന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാലും. നല്ലശീലങ്ങളോടുകൂടിയവനേ, ലീലയ്ക്ക് അനുകൂലമായി, പ്രയാസമില്ലാതെ തന്നാലും. മാലാകാരാ, മാലയണിഞ്ഞ് ഓരോ കളികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ഏറ്റവും അഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ.