കണ്ണീരില്ലിനെ തെല്ലും കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലേ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കണ്ണീരില്ലിനെ തെല്ലും കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലേ താൻ
കല്യാനം കഴിഞ്ഞന്നേ ഇന്നോളം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ
 
ചങ്ങലയറുത്തു നീ ബന്ധമോചനം തന്നു
ബന്ധുവില്ലാത്തോർക്കെല്ലാം ബന്ധു നീതാനേകൻ