മായാതെ മാമക മാനസേ

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
മായാതെ മാമക മാനസേ ചേർക്ക ഹരേ
കേശാദിപാദം തവ പരമാനന്ദദിവ്യരൂപം
 
യദുകുല താമരസസവിതാവേ ഭഗവൻ,
പരമാത്മൻ തരിക മുക്തി