അതികുതുകം മേ വളരുന്നിന്നു

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അതികുതുകം മേ വളരുന്നിന്നു
മതിയിൽ, നിന്നൊടു പൊരുവതിന്നു
ഹതനായീടും നീ അരനിമിഷത്തിൽ
അതു കരുതുക പവനതനയ
(ഏഹി ഭോ വൃകോദര വീരനെങ്കിൽ നീ
യാഹി ഭീരുവെങ്കിലിന്നു മൈവതേ ഭയം)